Όμιλος ΟΤΕ: Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Όμιλος ΟΤΕ: Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Η στρατηγική του Ομίλου για το Περιβάλλον.

H προστασία του περιβάλλοντος και η κλιµατική αλλαγή αποτελούν κορυφαίο θέµα στον παγκόσµιο διάλογο. Η κρίση του κορωνοϊού έκανε ακόµη επιτακτικότερη την αλλαγή πλεύσης από πολίτες, κράτη και επιχειρήσεις για την προστασία του πλανήτη.

Η περιβαλλοντική στρατηγική του Οµίλου ΟΤΕ είναι ενσωµατωµένη στην επιχειρηµατική στρατηγική και έχει ως στόχους: 

• Την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του,

•Την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας,

• Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων µερών.

Ταυτόχρονα, ο Όµιλος OTE έχει αναπτύξει µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την κλιµατική αλλαγή που αφορά στις Εκποµπές Αερίων Φαινοµένου του Θερµοκηπίου (ΑΦΘ) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη λειτουργία, τα προϊόντα και υπηρεσίες του.

«Για τον Όµιλο ΟΤΕ, η βιώσιµη ανάπτυξη δεν είναι κάτι καινούριο. Αποτελεί µέρος του στρατηγικού σχεδιασµού και της λειτουργίας µας, εδώ και πολλά χρόνια. Η πανδηµία έφερε ακόµη πιο ψηλά την ατζέντα µας για τη στήριξη της κοινωνίας, της οικονοµίας, του περιβάλλοντος», αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, Μιχάλης Τσαµάζ, στο µήνυµά του στον ετήσιο απολογισµό βιώσιµης ανάπτυξης της εταιρείας.

«Είναι βέβαιο ότι η βιώσιµη ανάπτυξη θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη µετα-COVID εποχή. Η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, η στροφή σε ψηφιακές λύσεις όπως η τηλεργασία, η διεθνής αλληλεγγύη, έρχονται σε πρώτο πλάνο, αλλάζοντας δοµικά τον τρόπο που λειτουργούµε», προσθέτει ο επικεφαλής του ΟΤΕ. 

Το 2019, µαζί µε τις υπόλοιπες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ο  Όµιλος ΟΤΕ πήρε θέση και στην παγκόσµια κινητοποίηση για τη µείωση των πλαστικών µίας χρήσης, αναλαµβάνοντας την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC, για τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών µιας χρήσης σε κτήρια και καταστήµατα της εταιρείας.

Μέσα σε ένα χρόνο, η πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC αγκαλιάστηκε από τους εργαζομένους του Ομίλου, πετυχαίνοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα: 

• 58% µείωση των πλαστικών µπουκαλιών µίας χρήσης,

• 100% µείωση των πλαστικών ποτηριών µίας χρήσης – κάτι που σηµαίνει σχεδόν 3,3 εκατ. τεµάχια σε ετήσια βάση,

• αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας µε χάρτινη στα καταστήµατα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πραγµατοποιήθηκε µία µεγάλης κλίµακας ενηµερωτική καµπάνια και δράσεις για την ευαισθητοποίηση όλων των εργαζοµένων του Οµίλου.

Για το 2020 το #ZEROPLASTIC έχει θέσει νέους στόχους όπως η πλήρης κατάργηση των πλαστικών µπουκαλιών, των πλαστικών µαχαιροπίρουνων και συσκευασιών φαγητού µιας χρήσης, αλλά και η µείωση της κατανάλωσης γυάλινων µπουκαλιών.

Νέοι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μέσα στο 2020, ο Όµιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τρεις νέους φιλόδοξους στόχους για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής:

• 100% χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε κατανάλωση ηλεκτρισµού, έως το 2021,

• 90% µείωση των άµεσων (scope 1) και έµµεσων (scope 2) εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου – CO2 έως το 2030 (σε σχέση µε το 2017),

• 25% µείωση των λοιπών έµµεσων εκποµπών CO2 (scope 3) ανά πελάτη (προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, πάγιος εξοπλισµός και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών) έως το 2030.

Οι στόχοι αυτοί, που έχουν τεθεί σε επίπεδο οµίλου Deutsche Telekom,  πιστοποιήθηκαν το 2019 από το Science Based Targets Initiative και είναι συµβατοί µε τις µειώσεις εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που απαιτούνται προκειµένου να επιτευχθεί ο περιορισµός της αύξησης της θερµοκρασίας στον πλανήτη κατά 1,5 οC.

Στον Όµιλο ΟΤΕ, η βιώσιµη ανάπτυξη είναι συνυφασµένη µε την επιχειρηµατική λειτουργία και στρατηγική του, ενώ συνεχώς αναζητούνται νέοι τρόποι ώστε να βελτιώνεται η θετική συνεισφορά του στην οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον.