Όμιλος Quest: Διαρκής επιδίωξη η ανάπτυξη και η ευημερία των ανθρώπων μας

Όμιλος Quest: Διαρκής επιδίωξη η ανάπτυξη και η ευημερία των ανθρώπων μας
Με ισχυρή την πεποίθηση ότι ο Όμιλός μας είναι τόσο καλός όσο είναι οι εργαζόμενοί του, θέτουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, δημιουργώντας ένα ανοικτό, θετικό και ανταποδοτικό περιβάλλον εργασίας.

Ο όμιλος Quest σήμερα απασχολεί περίπου 3.000 άτομα, που ανήκουν σε 4 διαφορετικές γενιές, 13 κύριες εταιρείες και συνολικά περισσότερες από 30 μαζί με τις θυγατρικές αυτών, στην Ελλάδα και σε 7 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, που δραστηριοποιούνται σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας και κυρίως στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, όπου έχει εντοπιστεί σημαντική έλλειψη ταλέντων.

Η συνύπαρξη και διαχείριση των διαφορετικών γενεών εργαζομένων και των διαφορετικών αναγκών τους είναι μια πρόκληση που απαιτεί ευαισθησία, ευελιξία και δημιουργικότητα. Κάθε γενιά μπορεί να έχει διαφορετικές ανάγκες, προτεραιότητες, αξίες και προσδοκίες από την εργασία, γεγονός που δημιουργεί πολυπλοκότητα ως προς την ανταπόκριση σε αυτές, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταποδοτικού περιβάλλοντος εργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος προσπαθεί αφενός να συντονίζεται με τις τρέχουσες δυναμικές του κοινωνικού περιβάλλοντος και αφετέρου να αφουγκράζεται τις διαφορετικές επιμέρους ανάγκες και επιθυμίες των δικών του ανθρώπων, ώστε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προάγουν περαιτέρω την εξέλιξη και την ικανοποίησή τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε εξειδικευμένη έρευνα που διεξήχθη στον οργανισμό με στόχο να εντοπιστούν οι παράμετροι εκείνες που για κάθε γενιά προσδιορίζουν τι σημαίνει «καλό εργασιακό περιβάλλον», αλλά και ποιες αλλαγές θα ήθελαν να δουν οι εργαζόμενοι, προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, που αναδεικνύουν και τις διαφορετικές προτεραιότητες: Για παράδειγμα, θέματα αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας απασχολούν περισσότερο τις νεότερες ηλικίες καθώς και η μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ενώ η διαχείριση του στρες αναδείχθηκε κρίσιμος παράγοντας στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Η προσέγγιση του Ομίλου για τη διαχείριση αυτής της πολυμορφίας βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

  • την αναγνώριση των διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων και την εξατομικευμένη προσέγγιση.
  • την προσπάθεια σύζευξης της διαφορετικότητας κάτω από μία κοινή κουλτούρα, κοινές αρχές και αξίες, και κοινούς στόχους.

Το 2023 το ποσοστό των γυναικών εργαζομένων ανήλθε σε 30% ενώ το ποσοστό των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εισηγμένης εταιρείας σε 33%

Στόχος του Ομίλου να είναι εργοδότης επιλογής

Πάγια επιδίωξη του Ομίλου είναι να εξελίσσεται με βάση τις αρχές και τις αξίες του και οδηγό την ηθική επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας ένα ασφαλές, δίκαιο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας, που σέβεται το ευ ζην και προάγει την ευημερία και την ανάπτυξη των εργαζομένων του. Παράλληλα ο Όμιλος δημιουργεί μια κουλτούρα που αναδεικνύει τον σεβασμό, τη θετική ενέργεια και την αίσθηση του «ανήκειν», θέτοντας συνεχώς υψηλότερους στόχους και δεσμεύσεις για την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας (inclusion & diversity), και τη διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης όλων.

Μέσα από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης –Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας, Πολιτικές & Διαδικασίες– τη διαρκή βελτίωση των χώρων εργασίας, με έμφαση στην Υγιεινή και Ασφάλεια και ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων well-being, ο Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση και ευημερία όλων των εργαζομένων του.

Είναι ενδεικτικό και ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, με βάση την αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων του, 4 εταιρείες του Ομίλου έλαβαν το 2023 την πιστοποίηση «Great Place to Work».

Ευεξία και ποιότητα ζωής

Ο Όμιλος διενεργεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ευεξία των εργαζομένων και στη διαμόρφωση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Συγκεκριμένα, έχει σχεδιάσει και υλοποίει ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων well-being, που προάγει την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, την επαφή με τη φύση, τη φυσική άσκηση, την ομαδικότητα και έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, ενώ ενθαρρύνει τον εθελοντισμό.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα προγράμματα που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα «ARMONIA», το οποίο στοχεύει στην ολιστική βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, για την προώθηση της σωματικής, ψυχικής, νοητικής και πνευματικής ισορροπίας, που αποτελούν τις βασικές διαστάσεις αναζήτησης και ανάπτυξης της αρμονίας.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται διαρκώς με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση συγκεκριμένων πεδίων, όπως ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλης βίας αλλά και εξάλειψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με εργασιακές πρακτικές, όπως τηλεργασία και ευέλικτο ωράριο, κ.ά. Παράλληλα, παρέχεται 24/7 ψυχολογική υποστήριξη σε όλους τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και η δυνατότητα προσωπικών συνεδριών, ενώ επιπλέον του υποχρεωτικού θεσμού του «γιατρού εργασίας», υπάρχει μόνιμη συνεργασία με ιατρό παθολόγο.

Κατά την περίοδο Οκτ. 2022-Οκτ. 2023, στο πλαίσιο του «ARMONIA», πραγματοποιήθηκαν >290 ώρες δράσεων wellbeing, με >1.000 συμμετέχοντες.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Στον Όμιλο Quest ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των ανθρώπων μας, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα μέσα για να εξελίξουν την τεχνογνωσία τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητες, να διευρύνουν τις δυνατότητές τους και εντέλει να επιτύχουν τη λειτουργική αριστεία ο καθένας στο αντικείμενό του.

Στόχος του Ομίλου είναι η καλλιέργεια κουλτούρας συνεχούς μάθησης. Για να το πετύχει αυτό, σχεδιάζει και υλοποιεί υψηλής ποιότητας εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Quest Mini MBA, το πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων, τα προγράμματα design thinking και mentoring, που είναι ο καλύτερος τρόπος να έρθουν κοντά διαφορετικές γενιές, αφού παρέχει απλόχερα νέες οπτικές και διεργασίες.

Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει συνολικά κατά 73% τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης σε σχέση με προηγούμενα έτη, με ~19 ώρες εκπαίδευση / εργαζόμενο.

Η συνύπαρξη και διαχείριση των διαφορετικών γενεών εργαζομένων και των διαφορετικών αναγκών τους είναι μια πρόκληση που απαιτεί ευαισθησία, ευελιξία και δημιουργικότητα.

Ισότητα και Συμπερίληψη

Ο Όμιλος είναι προσηλωμένος στην οικοδόμηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, στοχεύοντας στη συμπεριληπτική εκπροσώπηση σε κάθε επίπεδο, με δέσμευση για ισότιμη αντιμετώπιση, δίκαιη αμοιβή και ίσες ευκαιρίες.

Το 2023 ο Όμιλος επικαιροποίησε τις Πολιτικές Βίας και Παρενόχλησης, καθώς και Συμπερίληψης, Διαφορετικότητας και Ισότητας, εκπαίδευσε τους εργαζόμενούς του στην κατανόηση και εφαρμογή τους, ενίσχυσε περαιτέρω την κουλτούρα συμπερίληψης, μέσα από τη δέσμευσή του στις αρχές γυναικείας ενδυνάμωσης (UN WEPs), πραγματοποίησε μελέτη ίσης αμοιβής (pay gap study) και διεξήγαγε έρευνα στις γυναίκες εργαζόμενες για να αναγνωριστούν οι προτεραιότητες και οι προσδοκίες τους ως προς τη διαμόρφωση προγραμμάτων DEI στον οργανισμό.

Το 2023 το ποσοστό των γυναικών εργαζομένων ανήλθε σε 30%, ενώ το ποσοστό των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εισηγμένης εταιρείας σε 33%.

Με βάση τις αρχές και τις αξίες του, δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και επίκεντρο τους ανθρώπους του, ο Όμιλος Quest συνεχίζει την εξελικτική του πορεία με πάγια επιδίωξη τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους του συμμέτοχούς του και όραμα τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Τετάρτη 15/05 στα περίπτερα. 

**Φωτογραφίες: Shutterstock & Προσωπικό Αρχείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: