Όμιλος Quest: Συμμετοχή στην εταιρεία Intelli Solutions έναντι 3,8 εκατ. ευρώ

Όμιλος Quest: Συμμετοχή στην εταιρεία Intelli Solutions έναντι 3,8 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση της συμμετοχής του Ομίλου Quest, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας Uni Systems MAE, στο μετοχικό κεφάλαιο της Intelli Solutions AE.

Στο πλαίσιο της καταρτισθείσας συμφωνίας η Uni Systems αποκτά το 55,2% μέσω αγοραπωλησίας και μεταβίβασης μετοχών από τους παλαιούς μετόχους και ακολούθως το 4,8% μέσω συμμετοχής της σε αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intelli Solutions AE, δηλαδή στο σύνολο η Uni Systems αποκτά το 60%.

Το συνολικό τίμημα της συμφωνίας για την απόκτηση του 60% ανέρχεται σε 3.800.000 ευρώ, ενώ η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 5.200.000 ευρώ στην επόμενη διετία μέσω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τους παλαιούς μετόχους.

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής Intelli Solutions AE εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στις υπηρεσίες Customer Engagement – Απόκτησης και Διατήρησης Πελατών (Customer Onboarding & Customer Retention) – και Revenue Assurance, διαθέτοντας εκτενές πελατολόγιο σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας, η ναυτιλία, οι οργανισμοί κοινής ωφελείας και το online betting.

Πηγή: ΑΠΕ