Όμιλος Σαράντης: Οι στρατηγικές προτεραιότητες για το 2019

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου, κατά το έτος 2018, ανήλθαν στα 344 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 299,68 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,79%.

Τα οικονομικά αποτελέσματά του για τη χρήση του 2018, τη στρατηγική του, καθώς και τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2019, παρουσίασε ο όμιλος Σαράντη στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 2018, ο όμιλος Σαράντη παρουσίασε για άλλη μία φορά αξιόλογη απόδοση που χαρακτηρίστηκε από σημαντική διψήφια αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία. Η εξαιρετική απόδοση είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης εφαρμογής της στρατηγικής του ομίλου, η οποία εστιάζεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων τόσο σε οργανική βάση, όσο και μέσω εξαγορών, στην αποδοτικότητα σε επίπεδο κόστους, στη βελτιστοποίηση των υποδομών παραγωγής και διανομής, καθώς και στην προστιθέμενη αξία από συνέργειες».

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου, κατά το έτος 2018, ανήλθαν στα 344 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 299,68 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,79%. Η αύξηση των πωλήσεων παρατηρήθηκε στις βασικές επιχειρηματικές κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του ομίλου. Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,01%, στα 116,71 εκατ. ευρώ από 112,21 εκατ. ευρώ. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 66,07% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, κατέγραψαν άνοδο κατά 21,24%, στα 227,29 εκατ. ευρώ από 187,47 εκατ. ευρώ, το 2017. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) εμφάνισαν αύξηση κατά 18,49%, στα 46,99 εκατ. ευρώ από 39,66 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 40,57 εκατ. ευρώ από 34,51 εκατ. ευρώ, την περυσινή χρήση, αυξημένα κατά 17,59% και τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 13,65%, στα 32,54 εκατ. ευρώ από 28,63 εκατ. ευρώ, το 2017.

Κατά τη διάρκεια του 2018, ο όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για τη χρήση του 2017 ποσού 9,4 εκατ. ευρώ (0,28 ευρώ ανά μετοχή), ενώ το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2019 τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018, ύψους 0,14311 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε 10 εκατ. ευρώ.

«Η δυναμική επέκταση του ομίλου, που εστιάζει τόσο σε οργανική ανάπτυξη, όσο και σε εξαγορές, αποδίδει και έχει δημιουργήσει μία σταθερή βάση για τη μελλοντική πορεία του. Ο όμιλος προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, με σκοπό να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζουν τόσο οι νέες εξαγορές, σε υπάρχουσες και νέες αγορές, όσο και η αυξανόμενη παρουσία του στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη νέα γεωγραφική περιοχή όπου διείσδυσε ο όμιλος, μέσω της εξαγοράς της ERGOPACK, μία πολλά υποσχόμενη περιοχή, η οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου για το 2019 και το άμεσο μέλλον επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στη βελτίωση του κόστους και στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί σημαντικό στόχο που θα υποστηρίξει τη μελλοντική επέκταση του ομίλου.