Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Αύξηση 6,9% στον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, βελτιώθηκαν κατά 18,9% και ανήλθαν στα 142,1 εκατ. ευρώ.

Στα 773,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΤΙΤΑΝ το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, βελτιώθηκαν κατά 18,9% και ανήλθαν στα 142,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, αυξήθηκαν κατά 51,4% και διαμορφώθηκαν στα 13,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι τάσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2017, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 6,7% και ανήλθε στα 412 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, ανήλθαν στα 91 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 19,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν στα 17,8 εκατ. ευρώ, κατά 35,9% χαμηλότερα έναντι του 2ου τριμήνου του 2016.

Λειτουργικά αποτελέσματα

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, «στις ΗΠΑ, η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης συνέχισαν να στηρίζουν την ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών. Η αύξηση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και τα σχετικά χαμηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, οδηγούν σε ανοδική πορεία την εκκίνηση νέων οικοδομών.

Ταυτόχρονα, η βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης των πολιτειών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Τιτάνας, έχει επιτρέψει την αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές. Το ευνοϊκό περιβάλλον επέτρεψε τη βελτίωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων. Καθοριστικό όμως ρόλο στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων, έπαιξε και το εκτενές πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποίησε ο όμιλος τα τελευταία τρία χρόνια, επιτρέποντας την επέκταση των δραστηριοτήτων του σε σκυρόδεμα, αδρανή και ιπτάμενη τέφρα. Συνολικά, το 1ο εξάμηνο του 2017, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο κατά 22,4% και ανήλθε στα 456 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 77,2% και ανήλθαν στα 92,4 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, η οικοδομική δραστηριότητα κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η ολοκλήρωση ορισμένων μεγάλων έργων τους πρώτους μήνες του 2017, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη καθήλωση της ιδιωτικής οικοδομής, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου το 1ο εξάμηνο του 2017. Οι εξαγωγές παρέμειναν υψηλές, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των εργοστασίων, υπό συνθήκες πάντως, αυξανόμενου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές. Η υποτονική εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οδήγησαν σε κάμψη της κερδοφορίας.

Έτσι, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης, το πρώτο εξάμηνο του έτους, μειώθηκε κατά 3,2% και ανήλθε στα 129,1 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 30,4%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2016 και ανήλθαν στα 13,7 εκατ. ευρώ.

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ζήτηση αυξήθηκε, καθώς η διενέργεια εκλογών φαίνεται να επέδρασε θετικά στην οικοδομική δραστηριότητα το πρώτο εξάμηνο. Ωστόσο, οι συνθήκες στην αγορά δεν επέτρεψαν τη μετακύλιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους στις τιμές πώλησης, συμπιέζοντας τα λειτουργικά περιθώρια. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,3% και ανήλθε στα 108 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 10%, στα 23,6 εκατ. ευρώ από 26,2 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Στην Αίγυπτο, η οικονομία βρίσκεται σε φάση προσαρμογής, μετά τη μεγάλη υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας, που έγινε το 2016. Η κατασκευαστική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη το 2017, ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αλεστικής ικανότητας καυσίμου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, επέτρεψε στη θυγατρική να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων. Οι τιμές πώλησης σημείωσαν βελτίωση σε τοπικό νόμισμα, αλλά μεγάλη μείωση σε ευρώ, και προς το παρόν δεν αντισταθμίζουν την αύξηση του κόστους από την υποτίμηση. Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο, ανήλθε στα 80,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε τοπικό νόμισμα, αλλά πτώση 33,3% σε ευρώ, ενώ, συγχρόνως, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 12,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 42,1% σε αξίες ευρώ.

Στην Τουρκία, η ζήτηση ανέκαμψε μετά το βαρύ χειμώνα και κινήθηκε ανοδικά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Όμως η έναρξη λειτουργίας δύο νέων εργοστασίων στην περιοχή που δραστηριοποιείται η Adocim, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου πωλήσεων της θυγατρικής. Επιπλέον, η διολίσθηση της τουρκικής λίρας οδήγησε σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες επηρέασαν την κερδοφορία της Adocim. Τα αποτελέσματα που αναλογούν στον Τιτάνα, ήταν ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τέλος, στη Βραζιλία, η βελτίωση σημαντικών μακροοικονομικών δεικτών (πληθωρισμός, επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία) δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε βελτίωση της ζήτησης και η αγορά κατασκευών παρέμεινε πτωτική. Η ζήτηση τσιμέντου στη χώρα μειώθηκε κατά 9%, το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2017, ανήλθαν στα 72 εκατ. ευρώ, ήταν κατά 10,4 εκατ. ευρώ υψηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2016 και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 30.06.2017, διαμορφώθηκε στα 787 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 126 εκατ. ευρώ έναντι του δανεισμού στις 31/12/2016. Σημαντική επίδραση στα επίπεδα δανεισμού είχαν η διανομή μερίσματος και η επιστροφή κεφαλαίου, ύψους συνολικά 93,1 εκατ. ευρώ στους μετόχους εντός του δεύτερου τριμήνου το 2017.

Τον Απρίλιο 2017, η θυγατρική του ομίλου TITAN GLOBAL FINANCE Plc υπέγραψε νέο κοινοπρακτικό δάνειο σε ευρώ και άλλα νομίσματα, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, λήξης τον Ιανουάριο 2022, με την εγγύηση της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει για την αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών και εν μέρει παραμένουν διαθέσιμα για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών του ομίλου.

Τον Μάιο του 2017, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και τις προοπτικές του ομίλου, αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα σε «ΒΒ+» με σταθερή προοπτική».

Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρείας ΤΙΤΑΝ ΑΕ

Το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο κύκλος εργασιών της «ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 4,2%, στα 125,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 12,2 εκατ. ευρώ, από 18,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες ύψους 8,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 19,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016. Στα καθαρά κέρδη, το πρώτο εξάμηνο του 2016 συμπεριλαμβάνονται 20,6 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού.