Όμιλος Τιτάν: Μεγάλη άνοδος στα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €337,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με πέρυσι.

Σε €337,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου του ομίλου Τιτάν, παρουσιάζοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 86% στα €43,3 εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΗΠΑ, αλλά και της βελτιωμένης απόδοσης των εργοστασίων στην Αίγυπτο, αποτέλεσμα των πρόσφατων επενδύσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης.

Θετική επίδραση είχε επίσης ο σχετικά ήπιος χειμώνας, σε σύγκριση με τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το πρώτο τρίμηνο του 2015. Οι πωλήσεις ήταν υψηλότερες σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, εκτός της Ελλάδας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €337,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 86% στα €43,3 εκ.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ειδικά από την υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Ευρώ κατά 19%, παρουσιάζοντας ζημίες τριμήνου €18,6 εκ., έναντι κερδών €6,6 εκ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Οι ζημιές από τις συναλλαγματικές διαφορές προέρχονται κυρίως από την αποτίμηση δανειακών υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενδοομιλικών) σε ευρώ από τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται σε Αίγυπτο και ΗΠΑ.

Λειτουργικά αποτελέσματα
Η αμερικανική αγορά παραμένει κύριος μοχλός ανάπτυξης για τον Τιτάνα. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το 1ο τρίμηνο του έτους, σε συνδυασμό με την απόδοση των εκτεταμένων επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος, οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των αποτελεσμάτων.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 34% και ανήλθε σε €174,4 εκ. (32% αύξηση σε $), ενώ τα λειτουργικά κέρδη τριπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €17,9 εκ., έναντι €5,8 εκ. το 2015.

Στην Ελλάδα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε σχεδόν σε αδράνεια, βαθιά επηρεασμένη από την κρίση της ελληνικής οικονομίας και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα. Η επιβολή των capital controls επιδείνωσε τις δυσκολίες.

Η ελάχιστη εγχώρια ζήτηση δομικών υλικών βασίστηκε στα δημόσια έργα, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε πτώση έναντι του 1ου τριμήνου του 2015.

Η αυξανόμενη έμφαση στις εξαγωγές, καθώς και το χαμηλότερο κόστος καυσίμων, αντιστάθμισαν σε μεγάλο μέρος τις απώλειες της εσωτερικής αγοράς. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκε κατά 4,5% και ανήλθε σε €62,4 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €8,3 εκ., από €9,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προοπτικές για το 2016
Οι τάσεις των αγορών που διαπιστώθηκαν στις αρχές του έτους είναι συμβατές με τις θετικές προοπτικές για τον Όμιλο το 2016, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία οφείλεται στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναμένονται στις δύο σημαντικότερες αγορές του Ομίλου σήμερα: τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστεί, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης, τα εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα. Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις θετικές προοπτικές, ο Όμιλος προγραμματίζει και για το 2016 εκτεταμένες επενδύσεις στις ΗΠΑ με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του.

Στην Αίγυπτο παρά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, η ζήτηση δομικών υλικών αναμένεται να συνεχίσει να κινείται ανοδικά. Ο Όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, προκειμένου να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια και να βελτιώσει τα κοστολόγια των εργοστασίων του. Ήδη από τα τέλη Μαρτίου 2016 έχει ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία του εργοστασίου του Beni Suef με στερεά καύσιμα, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 αναμένεται να ολοκληρωθούν και τα έργα για τη λειτουργία με στερεά καύσιμα και του εργοστασίου της Αλεξάνδρειας.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, που αποτελούν τους κύριους επενδυτικούς και εμπορικούς εταίρους της περιοχής.

Ωστόσο, αρχίζουν να διαφαίνονται κάποια περιθώρια βελτίωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών.
Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση στο σύνολο του έτους θα βελτιωθεί οριακά, χάρη στην προοπτική το δεύτερο εξάμηνο να είναι καλύτερο συγκρινόμενο με τη βύθιση του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου, αλλά θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Οι τρέχουσες συνθήκες δεν οδηγούν σε αισιόδοξες προοπτικές εξέλιξης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς η ανάκαμψη του κλάδου εξαρτάται άμεσα από
την οικονομική ανάπτυξη και την επακόλουθη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Ο Όμιλος έχει λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων του, των οποίων η παραγωγή και το 2016 αναμένεται να διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς και σε συνθήκες πολύ έντονου ανταγωνισμού, αναφέρεται στην ανακοίνωση.