Όμιλος Τιτάν: Σημαντική ενίσχυση πωλήσεων και κερδών το 2016

Τα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν κατά 28,7% - Σημαντική η ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε το 2016 η πορεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της αγοράς των ΗΠΑ και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.509 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 28,7% και ανήλθαν σε 278,6 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 127,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 33,8 εκατ. ευρώ το 2015. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 2016 περιλαμβάνεται η αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τα κέρδη κατά 89,6 εκατ. ευρώ.

Το 4ο τρίμηνο του 2016 διατηρήθηκε η δυναμική που παρουσίασε ο Όμιλος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η οποία προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ και τα βελτιωμένα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,5% και ανήλθε σε 384,9 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 43,6% φθάνοντας τα 73,6 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2015.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2016, τα οποία ενσωματώνουν τα έκτακτα φορολογικά αποτελέσματα από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για το 2017, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 12.5.2017, τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου 1,00 ανά μετοχή. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του νόμου 2190/1920, τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία.

Η αμερικανική αγορά αποτέλεσε και το 2016 κύριο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου. Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας, η μείωση της ανεργίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και του οικονομικού κλίματος, ώθησαν τη ζήτηση και οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα λειτουργίας των εργοστασίων τσιμέντου, καθώς και των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του ομίλου. Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ που υλοποίησε ο Όμιλος την τελευταία τριετία στις ΗΠΑ, έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Συνολικά, το 2016 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση 16,9% και ανήλθε σε 794,4 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 44% και ανήλθαν σε 145,2 εκατ. ευρώ. Το 2016 ο Τομέας ΗΠΑ αντιπροσώπευσε το 53% των πωλήσεων του Ομίλου και το 52% της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Στην Ελλάδα ο κατασκευαστικός κλάδος παρέμεινε κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα πεντηκονταετίας, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από δημόσια έργα. Η κατανάλωση τσιμέντου ήταν αντίστοιχη του 2015, έτους κατά το οποίο εφαρμόστηκαν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και η οικοδομή οδηγήθηκε σε αδράνεια για μήνες. Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων αντιπροσώπευσε περίπου το 6% των συνολικών πωλήσεων τσιμέντου του Ομίλου.

Προκειμένου να αντισταθμιστεί έστω και μερικώς η ισχνή εγχώρια ζήτηση, ο Όμιλος συνέχισε να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των ελληνικών εργοστασίων, επωφελούμενος των χαμηλών θαλάσσιων ναύλων και του ενισχυμένου δολαρίου, αντιμετωπίζοντας όμως όλο και πιο έντονο διεθνή ανταγωνισμό.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 2016 ανήλθε σε 261,3 εκατ. ευρώ και ήταν χαμηλότερος κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2015. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 36,4 εκατ. ευρώ από 44,8 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 18,9% έναντι του προηγούμενου έτους.