Παπανάτσιου: Εταιρείες – «σφραγίδα» το 80% όσων μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες

Παπανάτσιου: Εταιρείες – «σφραγίδα» το 80% όσων μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες
Ç õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Êáôåñßíá ÐáðáíÜôóéïõ ìéëÜåé óå çìåñßäá ìå èÝìá «Ç ëåéôïõñãßá ôïõ åîùäéêáóôéêïý ìç÷áíéóìïý ãéá ôçí ñýèìéóç ïöåéëþí óôï äçìüóéï êáé óôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá.» ðïõ äéïñãÜíùóå ç Óõíåñãáóßá Áñéóôåñþí Ïéêïíïìïëüãùí, óôï Âéïôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï, ÔåôÜñôç, 21 Ìáñôßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Αυστηρότερους ελέγχους για το ζήτημα των επιχειρήσεων που δηλώνουν διαφορετική έδρα για φορολογικούς λόγους προανήγγειλε η υφυπουργός Οικονομικών.

 

Εικονική μεταφορά έδρας που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού αφορά το 80% των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που ιδρύθηκαν σε γειτονικές χώρες για λόγους ευνοϊκότερης φορολογίας. Αυτό προκύπτει από όσα δήλωσε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου σε ομιλία της στο Περιφερειακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας.

«Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, δεν είναι η πραγματική μεταφορά έδρας και δραστηριότητας λόγω της ευνοϊκότερης φορολογίας αλλά η εικονική μεταφορά της επιχείρησης» ανέφερε η υφυπουργός Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι «σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, το 80% των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που ιδρύθηκαν σε γειτονικές χώρες είναι καθαρά εικονικές. Είναι εταιρείες-σφραγίδες, εταιρείες που έχουν μόνο ΑΦΜ. Ούτε καν εταιρείες που έχουν μεταφέρει ένα μέρος της δραστηριότητας αλλού και ένα μέρος κράτησαν εδώ. Είναι εταιρείες χωρίς προσωπικό και χωρίς καμία πραγματική δραστηριότητα».

Η Κ. Παπανάτσιου εξήγησε ότι μια ελληνική επιχείρηση που έχει μεταφέρει την έδρα της στο εξωτερικό αλλά είτε με σχέση μητρικής-θυγατρικής είτε με σχέση κεντρικού υποκαταστήματος έχει κρατήσει τη δραστηριότητα στην Ελλάδα φορολογείται για αυτή τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. «Πρακτικές για πλασματική μεταφορά κόστους της μητρικής ή του κεντρικού προς τη θυγατρική ή το υποκατάστημα μέσω διαφόρων τεχνασμάτων δεν αναγνωρίζονται από τις ελληνικές αρχές και χαρακτηρίζονται εικονικές από το έλεγχο. Τέτοιες πρακτικές είναι παράνομες είτε το γνωρίζουν είτε όχι οι επιχειρηματίες στους οποίους προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες. Και πρέπει να σταματήσουν όχι μόνο για λόγους δημοσιονομικούς αλλά και για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων» σημείωσε η υφυπουργός.

Αναφερόμενη ειδικότερα στη Βουλγαρία είπε ότι υπάρχει παλιότερη διμερής συμφωνία που αφήνει παράθυρο για την κατάχρηση της μεταφοράς έδρας. «Συνεργαζόμαστε στενά με τη γειτονική χώρα, τόσο το υπουργείο Οικονομικών όσο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να κλείσει αυτό το παράθυρο με τρόπο που να ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές» είπε ο υφυπουργός.

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι σε πρακτικό επίπεδο, οι φυσικοί έλεγχοι έχουν αυξηθεί στα σύνορα και μέσα από αυτά, ενώ το σύστημα ανάλυσης κινδύνου φοροδιαφυγής έχει ενισχυθεί ώστε να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι με αποτελέσματα. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι:

– το Τελωνείο Σερρών και η ΔΟΥ Σερρών πραγματοποιούν από κοινού από 1/10/2016, στην οδική αρτηρία του Προμαχώνα Σερρών, καταγραφή των συνοδευτικών παραστατικών (CMR, τιμολόγια κ.α.) που καλύπτουν τη διακίνηση με φορτηγά οχήματα (δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης), των αγαθών που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα μας. Εφόσον κατά την καταγραφή των στοιχείων των φορτηγών οχημάτων προκύπτουν ευρήματα ή υπόνοιες πραγματοποίησης παράνομης διακίνησης, αυτά αξιολογούνται για την πραγματοποίηση ελέγχων.

– Οι συνολικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν από το Τελωνείο Σερρών και το Γραφείο Κινητής Ομάδας Ελέγχου διαπίστωσαν 309 παραβάσεις σε 6.666 ελέγχους το 2017.

– για την ενίσχυση των ελέγχων, τοποθετήθηκε ένας σαρωτής τεχνολογίας ακτινών Χ στο μεγαλύτερο λιμάνι της βόρειας Ελλάδας και, πιο συγκεκριμένα, στο Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, στο Τελωνειακό κλιμάκιο του Προμαχώνα τοποθετήθηκε ήδη από τα τέλη του περασμένου έτους άλλος αυτοκινούμενος σαρωτής, ενώ παράλληλα βρίσκεται από καιρό σε λειτουργία γεφυροπλάστιγγα για τη ζύγιση των φορτηγών που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος. Στα δύο αυτά τελωνεία έγιναν από το Δεκέμβριο του 2017 έως σήμερα 358 έλεγχοι με ακτίνες X.