Παρασκευόπουλος: «Ήταν ένας χρόνος δύσκολος για τη χώρα»

Παρασκευόπουλος: «Ήταν ένας χρόνος δύσκολος για τη χώρα»
óõíåäñßáóç ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Åðåîåñãáóßá êáé åîÝôáóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ "Ìåôáññõèìßóåéò ðïéíéêþí äéáôÜîåùí, êáôÜñãçóç ôùí êáôáóôçìÜôùí êñÜôçóçò ô ôýðïõ êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" óôçí ÅðéôñïðÞ Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Äéêáéïóýíçò ôçò ÂïõëÞò ôçí Ìåã. ÄåõôÝñá 6 Áðñéëßïõ 2015. (EUROKINISSI'/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

«Η χώρα έπρεπε όχι μόνο να ξεπεράσει δυσκολίες στο εσωτερικό της, αλλά κυρίως επειδή έπρεπε να ξεπεράσει τον κίνδυνο του Grexit» αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ο ένας χρόνος που πέρασε ήταν πάρα πολύ δύσκολος» καθώς η χώρα είχε να ξεπεράσει τον κίνδυνο του Grexit, αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την επέτειο του ενός χρόνου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επισημαίνοντας πως «αυτή τη στιγμή, όπως έχει φανεί, έχουμε περάσει τον κάβο» και εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσουμε και τον «σκόπελο| του ασφαλιστικού «και στη συνέχεια θα έρθει σιγά σιγά η ανάπτυξη, οπότε νομίζω η βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος που θα υπάρξει θα μπορέσει να βοηθήσει σε όλους τους τομείς».

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου:

«Ο ένας χρόνος που πέρασε ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ο λόγος ήταν ότι η χώρα έπρεπε όχι μόνο να ξεπεράσει δυσκολίες στο εσωτερικό της, αλλά κυρίως επειδή έπρεπε να ξεπεράσει τον κίνδυνο του Grexit. Κατά τη δική μου εκτίμηση ο κίνδυνος αυτός ήταν πραγματικός και πολύ βαρύς γιατί η χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει την έξοδο της από την Ευρωζώνη και από οικονομική και από κοινωνική άποψη. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει φανεί, έχουμε περάσει τον κάβο, αλλά, ωστόσο, η δυσκολία υπάρχει. Είναι μπροστά μας το Ασφαλιστικό, το οποίο είναι πολύ δύσκολη καμπή, και η οποία φαίνεται ότι είναι και κρίσιμη για την αξιολόγηση μας. Είμαι αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσουμε και αυτόν τον σκόπελο, αν και είναι πολύ δύσκολος και πολύ επικίνδυνος, και στη συνέχεια θα έρθει σιγά- σιγά η ανάπτυξη, οπότε νομίζω η βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος που θα υπάρξει θα μπορέσει να βοηθήσει σε όλους τους τομείς».