Περιορισμό στις ζημιές για τον όμιλο ΥΓΕΙΑ

Περιορισμό στις ζημιές για τον όμιλο ΥΓΕΙΑ

Μείωση ζημιών και πτώση του κύκλου εργασιών κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο το ΥΓΕΙΑ το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Ο Όμιλος Υγεία το 1ο εξάμηνο  του 2013 περιόρισε τις  ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα € 3,5 εκ., έναντι  ζημιών € 4,4 εκ. κατά  την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκεκριμένα ο όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων στα € 0,5 εκ., έναντι ζημιών € 3,8 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2012. Το ΥΓΕΙΑ περιόρισε τα κέρδη προ φόρων στα € 1,4 εκ. έναντι κερδών € 5,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012 λόγω κυρίως των ζημιών από την πώληση της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα προ φόρων του ΥΓΕΙΑ διαμορφώνονται σε κέρδη € 6 εκ. έναντι κερδών 5,4 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους € 3,1 εκ., έναντι κερδών € 3,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της πώλησης της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ και της εφάπαξ επίδρασης του αναβαλλόμενου φόρου από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους ανέρχονται για το 1ο εξάμηνο του 2013 σε κέρδη € 3,3 εκ. έναντι κερδών € 3,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.