Περιορίστηκαν οι ζημιές της Κέκροψ το 2018

Στα 119 χιλ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές μετά φόρων της Κέκροψ το 2018, ενώ παράλληλα εμφάνισε λειτουργικά κέρδη 89 χι. ευρώ, έναντι ζημιών 573 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2018 ανακοίνωσε η Κέκροψ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά 1,5 χιλ. ευρώ, καθώς λύθηκε μια σύμβαση μίσθωσης στη διάρκεια της χρήσης.

Η μικτή ζημία ανέρχεται για τη χρήση του 2018 σε 237 χιλ. ευρώ έναντι 268 χιλ. ευρώ τη χρήση του 2017 και εμφανίζεται μειωμένη κατά 12%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των λοιπών φόρων που επιβάρυναν την Εταιρεία την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας ανέρχονται για τη χρήση του 2018 σε κέρδη 89 χιλ. ευρώ έναντι ζημίων 573 χιλ. ευρώ τη χρήση του 2017 και η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Α.Π., στη μείωση συγκεκριμένων δαπανών και στην μη ύπαρξη εκτάκτων δαπανών που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, όπως ήταν η απομείωση της απαίτησης από ΦΠΑ και οι δαπάνες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ζημία μετά φόρων για τη χρήση του 2018 ανέρχεται σε 119 χιλ. ευρώ έναντι 932 χιλ. ευρώ τη χρήση του 2017 και εμφανίζεται μειωμένη κατά 87%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Α.Π., στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων αλλά και στη μη ύπαρξη εκτάκτων δαπανών που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, όπως ήταν η απομείωση της απαίτησης από ΦΠΑ και οι δαπάνες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα κατά 1.060 χιλ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή δανείων ύψους 629 χιλ. ευρώ, στην αποπληρωμή τόκων 275 χιλ. ευρώ, στην συνέχιση των εργασιών επί του επενδυτικού ακινήτου ύψους 75 χιλ. ευρώ καθώς και στο κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την χρήση του 2018 δεν επιτρέπουν την διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.