Ποιοι οδηγοί μπορούν να απεγκλωβίσουν τα οχήματά τους από την Αττική Οδό

Ποιοι οδηγοί μπορούν να απεγκλωβίσουν τα οχήματά τους από την Αττική Οδό
ÁêéíçôïðïéçìÝíá ï÷Þìáôá óôçí ÁôôéêÞ ïäü óôï ýøïò ôïõ óôáèìïý Äïõêßóóçò Ðëáêåíôßáò óôï ñåýìá ðñïò áåñïäñüìéï, ÁèÞíá,ÄåõôÝñá 24 Éáíïõáñßïõ 2022. Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ç êáêïêáéñßá «Åëðßò», ìå ðõêíÝò ÷éïíïðôþóåéò óôá áíáôïëéêÜ êáé íüôéá, ðïëý ÷áìçëÝò èåñìïêñáóßåò êáé éó÷õñïýò áíÝìïõò óôï Áéãáßï. Óýìöùíá ìå ôá íåüôåñá ðñïãíùóôéêÜ óôïé÷åßá ôïõ Åèíéêïý Áóôåñïóêïðåßïõ Áèçíþí / Meteo.gr, ôá öáéíüìåíá âáèìéáßá èá åíôáèïýí ìå ôéò ðõêíÝò ÷éïíïðôþóåéò íá åêäçëþíïíôáé áêüìá êáé óôá ðáñáèáëÜóóéá ôìÞìáôá ôçò ÁíáôïëéêÞò ÓôåñåÜò êáé ôçò ÐåëïðïííÞóïõ, åíþ ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ÷éïíéïý áíáìÝíåôáé íá åêäçëùèïýí ôéò åðüìåíåò þñåò óôçí Åýâïéá. Ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò, óýìöùíá ìå ôá äéáèÝóéìá ðñïãíùóôéêÜ óôïé÷åßá, ïé ÷éïíïðôþóåéò èá óõíå÷éóôïýí ìÝ÷ñé ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò ôçò Ôñßôçò, ïé ïðïßåò êáôÜ äéáóôÞìáôá èá åßíáé ðõêíÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τα τμήματα του δρόμου που έχουν ανοίξει και τα σημεία που παραμένουν ακόμα κλειστά.

Οι οδηγοί των οποίων τα οχήματα έχουν παραμείνει στα παρακάτω τμήματα της Αττικής Οδού, μπορούν κατόπιν συνεννόησης με την Πυροσβεστική στο τηλέφωνο 199 να έρθουν να παραλάβουν τα οχήματά τους:

  1. Από Λ. Κηφισίας έως τη σήραγγα Βριλησσίων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Μπορούν να βγουν στην Περιφερειακή Υμηττού και από εκεί στη Λ. Κατεχάκη προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
  2. Στη διαδρομή από τη Λεωφόρο Κατεχάκη μέσω της Περιφερειακής Υμηττού στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο και στην κατεύθυνση προς Ραφήνα-Πικέρμι στην έξοδο Υ8.
  3. Από τα διόδια Παλλήνης έως τη Λεωφόρο Κατεχάκη (και προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία).
  4. Από τα διόδια Παιανίας έως την Κάντζα στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Παραμένουν κλειστά και επιχειρείται εκχιονισμός και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα τμήματα:

  • Στο τμήμα από Βριλήσσια μέχρι Ανθούσα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
  • Στο τμήμα από την Κάντζα έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
  • Στο τμήμα του Δυτικού κλάδου της Περιφερειακής Υμηττού από τη σήραγγα Κοντόπευκου μέχρι τη Σήραγγα Βριλησσίων.

Καλούνται οι οδηγοί που παραμένουν στα οχήματά τους να επικοινωνούν με το Κέντρο Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού στο τετραψήφιο 1024.