Ποινική δίωξη σε 64χρονο μελισσοκόμο για τη μεγάλη φωτιά στη Σταμάτα   

Ποινική δίωξη σε 64χρονο μελισσοκόμο για τη μεγάλη φωτιά στη Σταμάτα   
ÖùôéÜ êáßåé äßðëá áðü ôçí áõëÞ êáôïéêßáò óôç ÓôáìÜôá, ÁôôéêÞò, ôçí Ôñßôç 27 Éïõëßïõ 2021. Åíéó÷ýïíôáé ïé ðõñïóâåóôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ åðé÷åéñïýí ãéá ôçí êáôÜóâåóç ôçò ìåãÜëçò ðõñêáãéÜò ðïõ åêäçëþèçêå ôï ìåóçìÝñé ìåôáîý ÓôáìÜôáò êáé Ñïäüðïëçò êáé ìáßíåôáé áõôÞ ôçí þñá. Óôï óçìåßï åðé÷åéñïýí 68 ðõñïóâÝóôåò ìå 22 ï÷Þìáôá, 3 ïìÜäåò ðåæïðüñùí ôìçìÜôùí, åèåëïíôÝò ðõñïóâÝóôåò êáé õäñïöüñåò ÏÔÁ, åíþ ôá åíáÝñéá ìÝóá ðïõ óõíäñÜìïõí åßíáé 5 åëéêüðôåñá êáé 4 áåñïóêÜöç. Óçìåéþíåôáé, üôé ôçí åðé÷åßñçóç óõíôïíßæåé ï áñ÷çãüò ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò, áíôéóôñÜôçãïò ÓôÝöáíïò Êïëïêïýñçò, åíþ óôçí ðåñéï÷Þ ìåôáâáßíåé êëéìÜêéï ôçò Äéåýèõíóçò Áíôéìåôþðéóçò ÅãêëçìÜôùí Åìðñçóìïý ãéá ôç äéåñåýíçóç ôùí áéôéþí ôçò ðõñêáãéÜò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποινική δίωξη για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 64χρονου μελισσοκόμου που συνελήφθη για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής από την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Εναντίον του 64χρονου απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες του εμπρησμού από αμέλεια, από τον οποίο μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και του εμπρησμού δασικής έκτασης από αμέλεια -και ακολούθως ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο 64χρονος έχει μελίσσια στον λόφο πάνω από το νεκροταφείο της Σταμάτας, σημείο απ’ όπου φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.