Πιο κοντά στο deal Wind και Forthnet

Πιο κοντά στο deal Wind και Forthnet

Με ανακοίνωση της η δεύτερη επιβεβαιώνει την απόκτηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς από τη Wind για το 27,04%.

Σε ανακοίνωση προχώρησε η Forthnet A.E, με την οποία επιβεβαιώνει την απόκτηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (call option) 3.503.073 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,04% από τη Wind.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρία Forthnet A.E. (η «Forthnet»), με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ΄ αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, με την από 23/07/2013 γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία LARGO LIMITED, την οποία η τελευταία υπέβαλε για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό της κατά 100% απώτερης θυγατρικής της, WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής “WIND”), η γνωστοποιούσα εταιρεία ενημέρωσε την Forthnet ότι η WIND απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) 3.503.073 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Forthnet που αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,04% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet που ανέρχεται σε 12.952.610.

Διαβάστε: Στο στόχαστρο της Wind η Forthnet

Η απόκτηση αυτού του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (call option) συμφωνήθηκε μεταξύ της WIND και της ZESMERO LIMITED, η οποία και κατέχει τις σχετικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, δυνάμει συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της WIND και της ZESMERO LIMITED την 18/07/2013. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Forthnet μπορεί να ασκηθεί μετά από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας από τα μέρη, ήτοι από την 18η.07.2014 και εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία αυτή.

Τέλος, γνωστοποιήθηκε α) ότι η LARGO LIMITED κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας LARGO INTERMEDIARY HOLDINGS LIMITED, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% της εταιρείας CRYSTAL ALMOND SARL και η οποία κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της WIND και β) ότι οι μετοχές της LARGO LIMITED είναι ευρείας διασποράς και η εταιρεία δεν ελέγχεται από νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποιηθείσα συμφωνία, το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου για τα οποία συμφωνήθηκε η απόκτηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς υπερβαίνει το όριο του 25% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet (αρ. 9, παρ.1 σε συνδ. με αρ. 11 και αρ. 13 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 3556/2007).