Πλαστικά Θράκης: Αύξηση κατά 9,1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών για το 2017

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση κατά 9,1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών για το 2017
Photo:

Στο ποσό των 318,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης το 2017 έναντι 291,9 εκατ. ευρώ το 2016.

Στο ποσό των 318,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης το 2017 έναντι 291,9 εκατ. ευρώ το 2016 αυξημένος κατά 9,1%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 66,9 εκατ. ευρώ από 66,4, εκατ. ευρώ το 2016 αυξημένα κατά 0,7%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν στα 17,2 εκατ. ευρώ από 22,9 εκατ. ευρώ το 2016 μειωμένα κατά 25%. Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν στα 30,1 εκατ. ευρώ το 2017 από 35,2 εκατ. ευρώ το 2016 μειωμένα κατά 14,3%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν στα 13,8 εκατ. ευρώ από 18,3 εκατ. ευρώ το 2016 μειωμένα κατά 24,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΚΜΦ&ΔΜ) ανήλθαν στα 10,6 εκατ. ευρώ από 13,4 το 2016 μειωμένα κατά 21,2%.

Στη χρήση 2017 υλοποιήθηκαν νέες επενδύσεις ύψους 21,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14,1 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις του κλάδου των τεχνικών υφασμάτων κυρίως από τις θυγατρικές του Ομίλου στην Ξάνθη και στη Σκωτία και 7,6 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις του κλάδου της συσκευασίας κυρίως από τις θυγατρικές του Ομίλου στα Ιωάννινα και στη Βουλγαρία.

Στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα στις 15 Μαϊου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος ύψους 2.058.217 ευρώ.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,047054 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο έχει υπολογιστεί με την προσαύξηση του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η εταιρεία (4.324 ίδιες μετοχές). Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου ποσοστού 15% θα ανέρχεται σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή.