Πλαστικά Θράκης: Πτώση στα κέρδη το α’ τρίμηνο του 2019

Πλαστικά Θράκης: Πτώση στα κέρδη το α’ τρίμηνο του 2019
Photo:
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,4% στα 83,57 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα EBITDA ήταν αυξημένα κατά 7,4% στα 8,39 εκατ. ευρώ.

Στα 2,09 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Πλαστικά Θράκης το α’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 9,4% σε σχέση με τα 2,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,4% στα 83,57 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα EBITDA ήταν αυξημένα κατά 7,4% στα 8,39 εκατ. ευρώ.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2019 ανήλθε σε 139,7 εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκ. στις 31.12.2018 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 88,1 εκ. σε σχέση με 78,3 εκ. στις 31.12.2018.

Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,6 σε σχέση με 0,5 στις 31.12.2018. Επισημαίνεται ότι η υπόχρεωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της εφαρμογής του IFRS 16 από 01-01 2019 επιβάρυνε τον Τραπεζικό Δανεισμό κατά 2,34 εκ ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης η αύξηση του Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού ανέρχεται σε 9,5%.