Πολυμετοχική και ισχυρή κεφαλαιακά η Εθνική

Η τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της AMK - Στο 18,2% ο δείκτης βασικών κεφαλαίων.

H Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδας σε θεσμικούς και λοιπούς ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης . Επίσης στην ανακοίνωση σημειώνει ότι η ΑΜΚ υπερκαλύφθηκε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών.

Η Τράπεζα διέθεσε και σκοπεύει να εκδώσει 1.136.363.637 νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή για την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων 2,5 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η ΕΤΕ, η τιμή διάθεσης €2,20 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε περίπου 122% των ιδίων κεφαλαίων (έχοντας αφαιρέσει τα άυλα στοιχεία ενεργητικού) της τράπεζας ανά μετοχή, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, pro forma για την ΑΜΚ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε διαφορά της τάξεως του 14,7% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των €2.58 στις 8 Μαΐου 2014 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έως τις 20 Μαΐου 2014.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού €1,04 δισ. που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΤΕ θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (pro forma Core Tier 1) ύψους 18,2% και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (pro forma Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ύψους 11,7% (βάσει οδηγίας CRD IV) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η ΑΜΚ παρέχει τα ακόλουθα πρόσθετα στρατηγικά οφέλη για την Τράπεζα:
-Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην μετοχική βάση της Τράπεζας ενισχύοντας την διασπορά των μετοχών της από 16% σε 43%, ως πρώτο και αποφασιστικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

-Βελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας την πρόσβαση της ΕΤΕ στις χρηματαγορές με βελτιωμένους όρους

-Ενίσχυση της θέσης της ΕΤΕ στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και

-Παροχή περαιτέρω κεφαλαιακής ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1,35 δισ. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο (υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές).

Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co International plc ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και οι BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A και UBS Limited ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η ΑΜΚ και οι ειδικοί όροι της υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της τράπεζας.

Σχετικά άρθρα