Πωλήσεις 365,40 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Attica Group το 2018

Πωλήσεις 365,40 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Attica Group το 2018
Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η Hellenic Seaways μετά την ενσωμάτωσή της.

Ενοποιημένες Πωλήσεις 365,40 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 271,54 εκατ. το 2017 παρουσίασε η Attica Group που για πρώτη φορά ενοποίησε στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τη ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ μετά την ενσωμάτωσή της.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 57,00 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 59,55 το 2017. Η μείωση του EBITDA ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στη χρήση 2018 προέρχεται κυρίως από τη μεγάλη αύξηση της τιμής των καυσίμων καθώς και τα έξοδα λειτουργικής ενσωμάτωσης της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW»).

Τα κέρδη του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 17,11 εκατ. έναντι 1,25 εκατ. το 2017. Επισημαίνεται ότι η Attica Group ενοποιεί για πρώτη φορά την HSW, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1.6.2018-31.12.2018.

Στις 31.12.2018, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε ευρώ 59,42 εκατ. έναντι ευρώ 44,10 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Τα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 690,36 εκατ. (ευρώ 533,71 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017). Η μεταβολή των παγίων οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση της HSW καθώς και στην πώληση του πλοίου Superfast ΧΙΙ.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου στις 31.12.2018 ανερχόταν σε 346,08 εκατ. (ευρώ 238,73 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017) από τα οποία τα 274,50 εκατ. αφορούσαν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (ευρώ 214,43 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017) και ευρώ 71,58 εκατ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (ευρώ 24,30 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017).

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2018 σε 409,18 εκατ. και αντιστοιχούν σε ευρώ 1,90 ανά μετοχή της εταιρείας.

Με την εξαγορά της HSW και την ενοποίηση των στοιχείων της με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης από 1.6.2018, ο στόλος της Attica Group υπό τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways» αριθμεί 29 πλοία, εκ των οποίων τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και τα 9 ταχύπλοα.

Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία. Τα πλοία του ομίλου πραγματοποιούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Αδριατική θάλασσα).

Το μεταφορικό έργο του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση των στοιχείων της HSW από 1.6.2018 ανήλθε σε 6,66 εκατ. επιβάτες, 953,35 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 362,49 χιλ. φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ.