Πωλήθηκε η θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ουκρανία

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ποσοστό συμμετοχής της στην ουκρανική PSJC Bank of Cyprus, αλλά και στη ρουμανική Banca Transilvania παραχώρησε η τράπεζα.

Την ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων της στην Ουκρανία, αλλά και της επένδυσης στην Βanca Transilvania της Ρουμανίας, ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Τράπεζα Κύπρου.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. ολοκλήρωσε την πώληση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στην Ουκρανία, που αποτελούνται από (α) το ποσοστό συμμετοχής 99,77% του στη θυγατρική τράπεζα στην Ουκρανία, PSJC Bank of Cyprus, (β) τη χρηματοδότηση που παρέχεται από την Τράπεζα στην PSJC Bank of Cyprus, και (γ) τα δανειακά ανοίγματα σε Ουκρανία, στην Alfa Group.

Το τίμημα της πώλησης έχει αναθεωρηθεί σε 202,5 εκατ. ευρώ (10% έκπτωση από το αρχικό ποσό των 225 εκατ. ευρώ), όπου το ποσό των 102,5 εκατ. ευρώ έχει ήδη εισπραχθεί, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ θα εισπραχθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η λογιστική ζημιά από την πώληση ανέρχεται περίπου στα 153 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει τη διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των εργασιών προς πώληση και τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους 41 εκατ. ευρώ. Η πώληση θα επηρεάσει αρνητικά τα κεφάλαια του Συγκροτήματος κατά 76 εκατ. ευρώ ή κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στους κεφαλαιακούς δείκτες του Συγκροτήματος.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, εμπίπτει στην στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωσή του σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, με την πώληση να υλοποιείται με επιτυχία και με ταχύτερο ρυθμό από ότι προβλέπεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης. Το Συγκρότημα προχώρησε σε αυτό που θεωρεί ως καλή συναλλαγή πετυχαίνοντας την απομόχλευση και την μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό του καθώς και την εξάλειψη πιθανών μελλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη επένδυση του στην Ουκρανία.

Η PSJC Bank of Cyprus αποκτήθηκε από το Συγκρότημα το 2008. Λειτουργεί μέσω 42 καταστημάτων στην Ουκρανία, εξυπηρετώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η τράπεζα είχε σύνολο περιουσιακών στοιχείων και κεφάλαια ύψους 234 εκατ. ευρώ και 55 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ προχώρησε στην πώληση της επένδυσής της στη ρουμάνικη Banca Transilvania, η οποία αποτελείται από 220.461.952 μετοχές (9,99% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Banca Transilvania), τις οποίες κατείχαν η τράπεζα και μία θυγατρική του Συγκροτήματος. Η πώληση των εν λόγω μετοχών πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου μέσω της Wood & Company Financial Services a.s.. Η τιμή που έγινε η συναλλαγή ανήλθε στα 1,67 ρουμάνικα λέι.

Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στα 82 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την πώληση θα ενισχύσουν την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Το πραγματοποιηθέν λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε 47 εκατ. ευρώ. Η πώληση θα έχει θετική επίδραση περίπου 55 εκατ. ευρώ ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στον κυρία βασικά ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και της αναγνώρισης των μη πραγματοποιηθέντων κερδών, που είχαν καταχωρηθεί στα αποθεματικά, στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πώληση εμπίπτει στην στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωση του σε κύριες αγορές και την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων, με την πώληση να υλοποιείται ταχύτερα από ότι προβλέπεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Η επένδυση στην Banca Transilvania είχε αποκτηθεί από το Συγκρότημα τον Δεκέμβριο του 2009. Η Banca Transilvania είναι η 3η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρουμανίας σε μερίδιο αγοράς και δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου πέραν των 500 καταστημάτων. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, η τράπεζα είχε συνολικό ενεργητικό και κεφάλαια της τάξης των 32,1 δισ. ρουμάνικων λέι (7,2 δισ. ευρώ) και 3,1 δισ. ρουμάνικων λέι (690 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα.

Διαβάστε ακόμη:

Καταθέσεις 900 εκατ. ευρώ απελευθερώνει η Τράπεζα Κύπρου

«ΟΚ» για την πώληση της θυγατρικής της Τράπεζας Κύπρου στην Ουκρανία