Πώς να απαλλαχθείτε από το μπλοκάκι ακόμη και με 100 ευρώ

Αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθείται για τις διακοπές εργασιών.

Πιο απλή και οικονομική καθίσταται η διαδικασία κλεισίματος βιβλίων για φορολογούμενους που δεν ασκούν πλέον επιτήδευμα ή ελευθέριο επάγγελμα ή δεν είναι πλέον εργαζόμενοι με μπλοκάκι.

Στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περιγράφονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται εφεξής από τους φορολογούμενους που θέλουν να κάνουν διακοπή εργασιών, με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει διακοπή εργασιών, με βάση τον πραγματικό χρόνο ορίζεται στις 30 ημέρες.

Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους. Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Απλά εάν οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τη σχετική δήλωση διακοπής εργασιών στην εφορία μετά το πέρας των 30 ημερών τότε θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο 100 ευρώ, αρκεί να μην διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα, και να μην έχουν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους.

Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, λαμβάνονται υπόψη η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και το εάν κατά δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝΦΙΑ και πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.