Πώς θα αξιοποιηθούν τα 320 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό της Lamda Development

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Lamda Development για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων κοινών ανώνυμων ομολογιών της στην κατηγορία διαπραγμάτευσης τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του ΧΑ με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 320 εκατ. ευρώ.

To ομολογιακό, μαζί με την αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ και τον τραπεζικό δανεισμό ύψους περίπου 1,1 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσουν την πρώτη φάση της ανάπλασης του Ελληνικού.

Η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνεια θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Ιουλίου,  σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας. Η εγγραφή των επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της 15ης Ιουλίου και η δημόσια προσφορά θα λήξει στις 17 Ιουλίου στις 16:00.

Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της έκδοσης του ΚΟΔ, η τελική απόδοση της τιμής διάθεσης, και το επιτόκιο.

Αναλυτικά στοιχεία για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα δημοσιευθούν στις 21 Ιουλίου, ενώ στις 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Η Lamda Development σημειώνει πως το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Ειδικότερα σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο: ποσό ύψους 100 εκατ. θα διατεθεί αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδοομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ., η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εισηγμένης για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του έργου, καθώς και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού.

Μετά την λήξη «της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η Εκδότρια θα διαθέσει τα 100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του Τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων του έργου ήτοι μετά την πενταετία από την Ημερομηνία Μεταβίβασης ή/και για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Ποσό ύψους €63 εκατ. θα διατεθεί σε εταιρίες υλοποίησης του έργου μετά την ημερομηνία μεταβίβασης και εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

Επίσης, ποσό €43,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 ετών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εκδότριας. Τέλος, ποσό €25 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως για νέες επενδύσεις της Εκδότριας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστον €270 εκατ., ενώ το ανώτερο όριο ορίζεται σε €320 εκατ. H διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς ορίζεται σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου.