Ποσοστό 84,67% του Υγεία ανακοίνωσε ότι απέκτησε η Hellenic Healthcare

Πριν τη συναλλαγή κύριος μέτοχς του Υγεία ήταν ο όμιλος MIG.

Ποσοστό 84,67% του Υγεία ανακοίνωσε όιτι απέκτησε η Hellenic Healthcare.

Όπως ανακοινώθηκε στις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές, «σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι:

(α) στις 20.11.2018, απέκτησε συνολικά 1.051.926 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, και

(β) από τις 19.11.2018 μέχρι και τις 20.11.2018, απέκτησε συνολικά 1.763.904 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 84,67% από περίπου 84,09% που ήταν στις 16.11.2018″.

Κύριος μέτοχς του Υγεία ήταν πριν την παραπάνω συναλλαγή ο όμιλος MIG.