Πράσινο φως στη συγκέντρωση Entersoft και SoftOne από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πράσινο φως στη συγκέντρωση Entersoft και SoftOne από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συγκέντρωση, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Entersoft με την SoftOne από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αναλυτικά η επιτροπή σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

H Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεδρίασή της σε Ολομέλεια, η οποία έλαβε χώρα την 3η Ιουλίου 2024, αποφάσισε ομόφωνα (Απόφαση 851/2024) την έγκριση των γνωστοποιηθεισών συγκεντρώσεων, οι οποίες αφορούν στη μεταβολή του ελέγχου επί των εταιρειών «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η «Entersoft») και «SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (η «SoftOne») .

Η Entersoft είναι ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και, ειδικότερα, στην αγορά προϊόντων (εφαρμογών) και υπηρεσιών λογισμικού για επιχειρήσεις (enterprise application software-EAS).

Η SoftOne είναι ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και, ειδικότερα, στην αγορά προϊόντων (εφαρμογών) και υπηρεσιών λογισμικού για επιχειρήσεις (enterprise application software)

Οι γνωστοποιηθείσες συναλλαγές αφορούν α) στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες «Rucio Investment S.a.r.l.» και «Olympia Group Ltd» επί της Entersoft μέσω της εταιρίας «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και μέσω υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς μετοχών και (β) στη μεταβολή του ελέγχου της SoftOne από αρνητικό αποκλειστικό σε κοινό από τις εταιρίες «Rucio Investment S.a.r.l.», «Rocinante Investments Sarl» και «Grey SquirrelServices Ltd»».

Η Rucio Investment S.a.r.l είναι εταιρία συμμετοχών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, συμμετέχει έμμεσα κατά 50% στην Unity ενώ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο του λογισμικού μέσω της άμεσης συμμετοχής της κατά ποσοστό 21,21% στη SoftOne.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

H Rocinante Investments Sarl είναι εταιρία συμμετοχών η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο του λογισμικού μέσω της άμεσης συμμετοχής της κατά ποσοστό 21,21% στη SoftOne.

Η Olympia είναι κυπριακή εταιρεία, επικεφαλής του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Olympia, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς του λιανικού και ηλεκτρονικού εμπορίου, της ενέργειας, της διανομής, του λογισμικού και των εμπορικών ακινήτων και κατέχει έμμεσα το υπόλοιπο 50% της Unity.

H Grey Squirrel είναι κυπριακή εταιρεία, μέλος του ομίλου Olympia, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της διανομής, του λογισμικού (μέσω της άμεσης συμμετοχής της κατά ποσοστό 33,34% στη SoftOne) και των εμπορικών ακινήτων

Η Unity είναι ελληνική εταιρεία η οποία συστάθηκε στις 19.3.2024 και, πλην των μετοχών που κατέχει στην Entersoft, δεν έχει άλλη δραστηριότητα.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε τον αλληλένδετο χαρακτήρα των συναλλαγών, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν ως χωριστές συναλλαγές, και τη φύση του αποκτώμενου ελέγχου και αξιολόγησε τις συναλλαγές ως μία ενιαία συγκέντρωση. Περαιτέρω η Επιτροπή Ανταγωνισμού προέβη σε έρευνα των ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά EAS και σε υποαγορές αυτής, αξιολόγησε τις σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένης της αγοράς EAS και των υποαγορών λογισμικού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού-ERP, λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων-CRM και λογισμικού διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας-SCM) και έκρινε ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού στις επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο επίπεδο δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής, ότι η εξετασθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή θα οδηγήσει σε περιορισμό του σε αυτές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συγκέντρωση, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: