«Πράσινο» στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Τρ. Κύπρου

Τι αποφάσισε στη συνεδρίαση της η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών.

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.904.425.940 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ενέκρινε, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές αυτές έχουν προκύψει, ως εξής:

– 3.873.269.066 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν στους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων προϊόντων συνεπεία των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με Διάσωση με Ίδια Μέσα (Βail-inDecrees).

– 5.781.443 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους κατόχους χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της τράπεζας, συνεπεία των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με Διάσωση με Ίδια Μέσα (Βail-inDecrees).

– 858.708.764 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα, συνεπεία των Διαταγμάτων Μεταφοράς της Λαϊκής Τράπεζας (LaikiTransferDecrees) και 4.166.666.667 κοινές ονομαστικές μετοχές, που προέκυψαν από την Τοποθέτηση και Ανοικτή Προσφορά (Placingand Open Offer).

Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή Προσφορά αποτελούν τη Φάση 1 και 2 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2014.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και η επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της, θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί, μετά τη σχετική απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί άρσης της από 31.10.2014 αναστολής διαπραγμάτευσης.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «Lamda Development ΑΕ (ΚΟ)» από την εταιρεία – μέλος «Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2014.