Προχωρά το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Μαΐλλης

Στα 8,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες στο α' εξάμηνο του 2014.

Συνεχίζεται η δεύτερη φάση του προγράμματος ανασυγκρότησης της εταιρείας Μ.Ι. Μαΐλλης και η διοίκηση αναμένει περαιτέρω μείωση των εξόδων και του κόστους παραγωγής καθώς υλοποιούνται οι υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία «επιτήρησης» όπου μεταφέρθηκε στις 3/4/2009 με την από 3/4/2009 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2008 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιίες κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τηνανακοίνωση, η εταιρεία έκτοτε έχει βάλει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και μείωσης κόστους, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη γίνει εμφανή στη βελτίωση των λειτουργιών της και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2014 ολοκληρώθηκε η νέα χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου Μαΐλλη που θα έχει ως αποτέλεσμα την κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων των εταιρικών πιστωτών, ύψους 165,7 εκατ. ευρώ εκ 252 εκατ. ευρώ, την βελτίωση βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων και την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου, ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, σε 124,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης στο πρώτο εξάμηνο του 2014 παρουσιάζοντας μείωση 8,1% σε σύγκριση με το 2013, ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για μηχανές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, παρά την μείωση των εσόδων, οι ζημιές μετά φόρων μειώθηκαν λόγω της θετικής επίδρασης του μικτού περιθωρίου, των συναλλαγματικών διαφορών καθώς και της φορολογίας εισοδήματος των θυγατρικών στον Καναδά και στην Ιταλία, ως αποτέλεσμα της μειωμένων πωλήσεων σε σχέση με το 2013.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 21,3% και ήταν υψηλότερο κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά λόγω της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους των αναλωσίμων.

Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του πρώτου εξαμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε 6,793 εκατ. ευρώ (έναντι 7,436 εκατ. ευρώ το 2013), καθώς παρά την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους επηρεάστηκε από τις μειωμένες πωλήσεις. Αντίστοιχα, το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 7,217 εκατ. ευρώ έναντι 5,804 εκατ. ευρώ το 2013.

Διαβάστε ακόμη:

Νέα εποχή για τον Ομίλο Μαΐλλη

Αύξηση πωλήσεων για την Μ.Ι.Μαΐλλης στο α’ τρίμηνο του 2014