Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Attica Bank λόγω ζημιών 306 εκατ. ευρώ

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Attica Bank λόγω ζημιών 306 εκατ. ευρώ

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα Παρασκευή 29 Απριλίου 2021, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ATTICA BANK A.E., εν αναμονή ανακοίνωσης της τράπεζας. Αναστέλλονται επίσης προσωρινά και τα Παράγωγα Προϊόντα και ο Δανεισμός επί αυτής της μετοχής.
Η μετοχή της Attica Bank πριν την αναστολή διαπραγμάτευσης υποχωρούσε κατά 14,69%, ενώ είχαν διακινηθεί 573.379 μετοχές.

Ζημίες 306 εκατ. το 2020

Υπενθυμίζεται πως στις 28 Απριλίου η Attica Bank ανακοίνωσε ζημίες 306 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2020. ενώ παράλληλα τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 206,68 εκατ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα η Attica Bank ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά περίπου 16% σε σχέση με την περσινή χρήση. Μείωση των γενικών λειτουργικών εξόδων κατά 6,4% σε ετήσια βάση.
Αύξηση καταθέσεων 7,4% σε ετήσια βάση. Διπλάσιες νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ύψους322εκατ. ευρώ, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 7,4% επί του ενήμερου δανειακού χαρτοφυλακίου (προ προβλέψεων) εντάχθηκανστις ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω covid-19.
Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων λιγότερο από 1%σε proformaεπίπεδο.
Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τιτλοποιήσεις Astir1,2 και Ωμέγα, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 41,7% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις σε 42,5%.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 8,2%.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης «Ωμέγα» και την ένταξη του senior note στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ»,ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται ότι θα ενισχυθεί κατά τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσηςτου Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023.

Τι δήλωσε η διοίκηση της τράπεζας

Το 2021 αποτελεί το έτος σταδιακής λήξης της πανδημίας του κορωνοϊού και αποκατάστασης της κανονικότητας. Η επιτάχυνση του μαζικού εμβολιασμού συνιστά το εργαλείο αντιμετώπισης της πανδημίας που θα επιτρέψει την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας και τοπέρασμα σε μια νέα πραγματικότητα.
Οι πόροι από το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης, Next Generation EU, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, εκτιμάται ότι θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες για ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Ελλάδα από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.
Ταυτόχρονα, η πανδημία του κορωνοϊού επισπεύδει τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου κυριαρχούν από τη μια η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη η επέκταση των ψηφιακών δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό η Attica Bank, έχει θέσει στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδίου της, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με τη δημιουργία σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της, καθώς και την ολοκλήρωση τουψηφιακούκαι επιχειρησιακούμετασχηματισμούτης και την επανατοποθέτησή της στην αγορά τόσο σε ψηφιακό όσο και μέσααπό το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
Η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020 σηματοδοτεί την πλήρη και οριστική εξυγίανση του Ισολογισμού της Attica Bank.
Η Τράπεζα, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος -υψηλό απόθεμα ΜΕΑ, έκθεση άνω του €1δισ. στον ELA -ολοκληρώνει θετικά τη δύσκολη και πολυσύνθετη προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ταυτόχρονα όμως, σηματοδοτεί τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών της, σε πορεία ανάπτυξης με την εφαρμογή του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου.
Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεωνμέσωτης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υποδομές και στο περιβάλλον καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων.Συγκεκριμένα, την 27.04.2021 αποφάσισε τηντιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis»,καθώς και το σύνολο σχεδόν των υφιστάμενων ΜΕΔ της Τράπεζας κατά την 31.12.2020.
Με τη συναλλαγή «Ωμέγα» ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, συνολικού ύψους περί τα €3δισ..
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών «Ωμέγα» και Astir 1 και 2, η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη ΜΕΔ, σε pro forma επίπεδο, λιγότερο από 1% και κάτω του ευρωπαϊκού μ.ο.
Πρόσθετα, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη χρήση ανέρχονται περίπου σε 322 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 57%.
Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την χρήση του 2019 κατά 7,4%.
Η Διοίκηση της Attica Bank, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοί της, δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας ώστε να πρωταγωνιστήσει με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.