ΡΑΣ: Ξεκινά αυτεπάγγελτη έρευνα για τη χθεσινή ακινητοποίηση αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΡΑΣ: Ξεκινά αυτεπάγγελτη έρευνα για τη χθεσινή ακινητοποίηση αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Áôý÷çìá ìå áìáîïóôïé÷ßá óôç ËéâáäåéÜ, ÄåõôÝñá 24 Éáíïõáñßïõ 2022. Áäéåõêñßíéóôåò åßíáé ïé óõíèÞêåò êÜôù áðü ôéò ïðïßåò Ý÷åé óçìåéùèåß Ýíá óéäçñïäñïìéêü áôý÷çìá ìåôáîý ËéâáäåéÜò êáé ÔéèïñÝáò üôáí ìßá ìç÷áíÞ ôïõ ÏÓÅ Ýðåóå ðÜíù óå Ýíá âáãüíé áìáîïóôïé÷ßáò.Ç áìáîïóôïé÷ßá åß÷å áêéíçôïðïéçèåß êïíôÜ óôï óôáèìü ôçò Äáýëåéáò áíÜìåóá óôç ËéâáäåéÜ êáé ôçí ÔéèïñÝá ëüãù ôçò êáêïêáéñßáò. Óýìöùíá ìå ôá ðñþôá óôïé÷åßá ìßá ìç÷áíÞ ôïõ ÏÓÅ áðü ôï óôáèìü ôçò Ïéíüçò êëÞèçêå ãéá íá ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò êáé íá áðïêïëëÞóåé ôï ôñÝíï êáé íá ôï ìåôáöÝñåé êáé ðÜëé óôï óôáèìü ôçò ËéâáäåéÜò. ÊÜôù áðü áäéåõêñßíéóôåò óõíèÞêåò ôç óôéãìÞ ðïõ ðñïóðáèïýóáí íá ðñïó÷ùñÞóïõí ôç ìç÷áíÞ óôçí áìáîïóôïé÷ßá ðñïóÝêñïõóå óôï âáãüíé ìå áðïôÝëåóìá Ýíáò åñãáæüìåíïò êáé ï ìç÷áíïäçãüò íá ôñáõìáôéóôïýí, üðùò åðßóçò ïé ðñþôåò ðëçñïöïñßåò ìéëïýí êáé ãéá ôñáõìáôßåò åðéâÜôåò ôïõ âáãïíéïý. Óôçí ðåñéï÷Þ Ý÷ïõí óðåýóåé ðõñïóâÝóôåò áðü ôç ËéâáäåéÜ áëëÜ êáé ôçí Áìößêëåéá üðùò åðßóçò êáé ìßá ïìÜäá ôçò 7 ÅÌÁÊ áðü ôç Ëáìßá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/Ðáíáãéþôçò ÐñáãéÜííçò Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας για την ακινητοποίηση αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ χθες 24 Ιανουαρίου αποφάσισε η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ζητάει από τη Σιδηροδρομική Εταιρεία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την αποκατάσταση κάθε ζημίας και ταλαιπωρίας των επιβατών, καλώντας την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της απόφασης της, η οποία προβλέπει επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ, για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με τα εντελλόμενα της Αρχής.

Ειδικότερα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποφάσισε

* Την αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι των επιβατών, λόγω της κατάργησης ή της απώλειας ανταπόκρισης των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

* Την επιβολή του διοικητικού προστίμου των 100.000 ευρώ κατά της σιδηροδρομικής επιχείρησης ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης της εν λόγω επιχείρησης με τις διατάξεις του άρθρου 18 «Συνδρομή» παρ.1 και 3 και του άρθρου 32 του Παραρτήματος Ι «Ευθύνη σε περίπτωση κατάργησης, καθυστέρησης ή απώλειας ανταπόκρισης» του Κανονισμού των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις 24.01.2022.

* Την οργάνωση το συντομότερο δυνατόν εναλλακτικών υπηρεσιών μεταφοράς για τους επιβάτες των αμαξοστοιχιών της εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, οι οποίοι (επιβάτες) δεν έφτασαν σε εναλλακτικό τόπο αναχώρησης ή στον τελικό προορισμό τους.

Διερεύνηση για την ορθή εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Ασφάλειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των εποπτικών δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων της, προχωράει παράλληλα στη διερεύνηση του συμβάντος όσον αφορά την ορθή εφαρμογή των προβλέψεων των οικείων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ).

Ειδικότερα με επιστολή της προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ιωάννας Τσιαπαρίκου προς τις Διοικήσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε και της Σιδηροδρομικής Εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, ζητείται η γνωστοποίηση μέχρι την Τρίτη 01-02-2022 των παρακάτω ενεργειών και πληροφοριών που αφορούν το συμβάν της πρόσκρουσης της αμαξοστοιχίας I/C 54, με μηχανή ρυμούλκησης, πλησίον του σταθμού Λιβαδειάς, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο δίκτυο.

* Πρώτον: Την επίσπευση διερεύνησης τούσυμβάντος που αφορά την πρόσκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με μηχανή ρυμούλκησης. Επίσης τη γνωστοποίηση το συντομότερο δυνατό των σχετικών εκθέσεων/ πορισμάτων των αρμόδιων επιτροπών διερεύνησης συμβάντων και ατυχημάτων, σε εφαρμογή των προβλέψεων των οικείων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ).

* Δεύτερον: Την άμεση γνωστοποίηση τυχόν ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων που λήφθηκαν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του ακραίου φαινομένου της χιονόπτωσης στην περιοχή. Όπως επίσης και αντίστοιχα μέτρα/ενέργειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε εξαιτίας της ακινητοποίησης και πρόσκρουσης της αμαξοστοιχίας καθώς και του επακόλουθου τραυματισμού επιβατών της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ