Σαράντης: Σημαντική αύξηση κερδών το 2013

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 27,75%, στα 15,53 εκατ. ευρώ , έναντι 12,15 εκατ. ευρώ το 2012.

Ενίσχυση της κερδοφορίας του παρουσίασε ο όμιλος Σαράντη για το 2013, με τα καθαρά κέρδη του να αυξάνονται κατά 27,75%, στα 15,53 εκατ. ευρώ , έναντι 12,15 εκατ. ευρώ το 2012. Ακόμα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 236,59 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξεως του 0,25% σε σύγκριση με το 2012, υποστηριζόμενες από ένα σχετικά δυνατό τέταρτο τρίμηνο πωλήσεων και στην Ελλάδα αλλά και στις ξένες αγορές του ομίλου.

Σημειωτέον πως οι διεθνείς αγορές αντιπροσωπεύουν το 64% των πωλήσεων του ομίλου και η αύξηση 2,17% που παρατηρήθηκε εκεί αντιστάθμισε τη μείωση κατά 3% των πωλήσεων στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 8,97%, στα 23,07 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 9,75%. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 29,06%, στα 19,73 εκατ. ευρώ από 15,29 εκατ. ευρώ το 2012.

Επιπλέον, ο όμιλος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ενδυνάμωσε περαιτέρω την οικονομική θέση του καθώς συνεχίστηκε απρόσκοπτα η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Μάλιστα, παρά το δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, ο όμιλος Σαράντη απομόχλευσε περαιτέρω τα στοιχεία του ισολογισμού του, μειώνοντας τον συνολικό τραπεζικό δανεισμό το 2013 κατά 35 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος αποδίδει τη θετική πορεία σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι η σημαντική βελτίωση που επετεύχθη στο περιθώριο μεικτού κέρδους, το οποίο αυξήθηκε σε 49,35% (από 47,51%) λόγω ευνοϊκότερων συμφωνιών προμήθειας υλών και υπηρεσιών, χαμηλότερου κόστους παραγωγής καθώς και ευνοϊκότερων τιμών των βασικών εμπορευμάτων. Παράλληλα, υπήρξε έλεγχος στις λειτουργικές δαπάνες και λειτουργική μόχλευση. Τέλος, η οικονομική θέση του ομίλου του επιτρέπει να αυτοχρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του και τα επενδυτικά του πλάνα.