Το σχέδιο απορρόφησης της Plias από την εταιρεία Παπουτσάνης

Το σχέδιο απορρόφησης της Plias από την εταιρεία Παπουτσάνης

Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών είχε υπογραφεί στις 25 Ιουλίου.

Την περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης δια απορροφήσεως της Plias ανακοίνωσε η εταιρεία Παπουτσάνης. Υπενθυμίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών «Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» (απορροφώσα εταιρεία) και «Plias Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προμηθειών και Διανομών Καταναλωτικών Αγαθών» (απορροφώμενη εταιρεία») υπέγραψαν, στις 25 Ιουλίου 2014, μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους, το σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως.

Όπως ανακοινώθηκε, οι όροι του σχεδίου έχουν, ως ακολούθως:

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας είναι σήμερα 37.131.850 ευρώ και διαιρείται σε 3.713.185 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας είναι σήμερα 15.747.184 ευρώ και διαιρείται σε 50.797.369 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η απορροφώσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας. Οι μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσόμενου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το διοικητικό συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας.

Η τελική απόφαση επί της συγχώνευσης θα ληφθεί από τα διοικητικά συμβούλια των μετασχηματιζομένων εταιρειών.

Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης κάθε αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, η απορροφώμενη εταιρεία θα λυθεί, χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) θα μεταβιβαστεί στην απορροφώσα εταιρεία και από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το νόμο μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

Από 1-7-2014 επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρείας θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.

Δεν υπάρχουν μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια στην απορροφώμενη εταιρεία ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

Για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.