Σε 139,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2013 οι ενοποιημένες ζημιές της MIG

Σε 139,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2013 οι ενοποιημένες ζημιές της MIG

Μείωση και στις ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου.

Σε 139,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Marfin Investment Group (MIG), λόγω αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους 35 εκατ. ευρώ και ζημιών 22,8 εκατ. ευρώ από διακοπείσες δραστηριότητες, έναντι ζημιών 960,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα 581,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 3,6%. Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν στα 313,2 εκατ. ευρώ έναντι 323,3 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2012, με τον ετήσιο ρυθμό μείωσης των πωλήσεων να επιβραδύνεται σε τριμηνιαία βάση.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 11,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Η βελτίωση οφείλεται, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς, στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και στη βελτιωμένη αποδοτικότητα. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών, ανήλθαν στα 4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα 177 εκατ. ευρώ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα 100 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Όμιλο MIG ανήλθαν στα 130 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013 έναντι 146 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2012.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της MIG, παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας με τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, αρκετές από τις εταιρείες του Ομίλου κατέγραψαν βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Ειδικότερα ο Ομιλος Vivartia: ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς στους κύριους τομείς δραστηριότητας και διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33,4% στο φρέσκο γάλα) και κατεψυγμένων προϊόντων (μερίδιο αγοράς 62,1% στα κατεψυγμένα λαχανικά).

Ο Όμιλος Attica: αύξησε τις πωλήσεις (3,9% ετησίως) καταγράφοντας αύξηση του μεταφορικού έργου (ετήσια αύξηση επιβατών 11,1%, φορτηγών οχημάτων 4,3% και Ι.Χ. οχημάτων 5,8%) ενώ περιόρισε σημαντικά τις ζημιές σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA (ζημιές 0,9 εκατ.ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, μεταβολή κατά 9,8 εκατ.ευρώ ετησίως).

Ο Όμιλος Υγεία: ενισχύθηκε σημαντικά η λειτουργική κερδοφορία EBITDA (αύξηση 40% ετησίως στα 15,5 εκατ.ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013) λόγω της βελτιωμένης αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους.

Διαβάστε ακόμη: MIG: Επέκταση της διάρκειας ωρίμανσης των δανειακών της υποχρεώσεων