Σε πλήρη λειτουργία ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ
Ï õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí, ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò (Á), ìéëÜåé, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñïõóßáóçò ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò ðéëïôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ Åíéáßïõ Áñéèìïý Åðéêïéíùíßáò Ðïëéôþí 1555, ôçí ÔåôÜñôç 10 Íïåìâñßïõ 2021. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1555 και αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ. Καλύπτει το σύνολο των αναγκών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ» επισημαίνει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής, σε ανακοίνωση-μήνυμα προς τους εργαζόμενους του φορέα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα της διοίκησης και δικής του προσωπικά είναι η καθημερινή βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και των συνθηκών εργασίας όλων ανεξαιρέτως. «Το 1555 εξυπηρετεί και τους δύο αυτούς σκοπούς, γιατί είναι μια νίκη τόσο των πολιτών όσο και δική σας» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, «κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του, τις προηγούμενες 100 ημέρες, το 1555 έχει ήδη ανταποκριθεί σε 400.000 κλήσεις πολιτών, εκ των οποίων οι 280.000 αφορούσαν κλήσεις για θέματα του φορέα.

Ο μέσος χρόνος αναμονής των πολιτών στο ακουστικό είναι μόλις 15 δευτερόλεπτα, τη στιγμή που στο παλαιό τηλεφωνικό κέντρο ξεπερνούσε τα 20 λεπτά. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρουσίαση του 1555, οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, δεν θα χρειάζεται πλέον να καλούν σε επιμέρους υπηρεσίες και υποκαταστήματα του φορέα, αλλά έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται άμεσα από τον νέο ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης 1555.

«Στόχος τόσο του υπουργείου όσο και της διοίκησης είναι οι περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές των υποκαταστημάτων να καταργηθούν σταδιακά και το σύνολο των κλήσεων να περνά υποχρεωτικά μέσα από το 1555. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνουμε τον φόρτο εργασίας σας, ώστε να εστιάσετε σε άλλα τρέχοντα και σημαντικά θέματα που αφορούν τους πολίτες. Παράλληλα, στρατηγικός μας στόχος για το 2022 είναι αρκετές από τις υπηρεσίες που παρέχονται και με φυσικό και με ψηφιακό τρόπο να παρέχονται αποκλειστικά ψηφιακά. Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέψεις στα υποκαταστήματα θα μειωθούν σημαντικά, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης και βελτιώνοντας παράλληλα και την καθημερινότητά σας» υπογραμμίζει ο κ. Δουφεξής.

Τονίζει δε ότι η νέα τηλεφωνική γραμμή 1555 αποτελεί την πρώτη επαφή των πολιτών με τον φορέα και για τον λόγο αυτό η υποστήριξή του από τους εργαζόμενους είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

«Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουμε θεσπίσει κίνητρα-μπόνους για τους εργαζόμενους εκείνους που απασχολούνται στο τμήμα εξυπηρέτησης τηλεφωνικά του 1555, εφόσον επιτυγχάνουν ποσοτικούς στόχους επίλυσης ζητημάτων ασφαλισμένων. Καλώ όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο τμήμα εξυπηρέτησης τηλεφωνικά του 1555 να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα και να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι τις 30/11/2021» συμπληρώνει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ