Σε τροχιά αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κινείται η Alpha Bank

Σε τροχιά αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κινείται η Alpha Bank

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας στις 14 Νοεμβρίου με μοναδικό θέμα την άμεση ΑΜΚ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συγκαλεί για το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, η Alpha Bank.

Βάσει των πρόσφατων stress tests της ΕΚΤ, οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζες ανέρχονται στα 263 εκατ. ευρώ όσον αφορά στο βασικό σενάριο και στα 2,7 δισ. ευρώ όσον αφορά στο δυσμενές.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),

  • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλος (Α) του παρόντος Θέματος, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της Τραπέζης, προς το σκοπό (μεταξύ άλλων) σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς, προς (/) νέας, ονομαστικής αξίας κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και
  • Μείωση, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλη (Α) και (Β) του παρόντος Θέματος. Πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου, Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης.

2. Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δια:

  • Καταβολής μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων νέων μετοχών,
  • Αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, συμφώνως προς τους όρους και υπό τις διακρίσεις του άρθρου 6α παράγρ. 1 επ. ν. 3864/2010 (ως ισχύει), μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών,
  • Εισφοράς εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Έκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

3. Έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων ομολογιών, τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

4. Έκδοση υπό της Τραπέζης και, κατ’ άρθρο 7 παράγρ. 2 ν. 3864/2010 (ως ισχύει), διάθεση προς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος υπό αίρεση μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας), ομολογιακού δανείου καλυφθησομένου δια εισφοράς εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας για την έκδοση και διάθεση, για τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων, του ομολογιακού δανείου, ως και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.