ΣΕΒ: Πλήγμα η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τον εξορυκτικό κλάδο

ΣΕΒ: Πλήγμα η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τον εξορυκτικό κλάδο
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου αντιμετωπίζουν δυσκολίες κάλυψης κενών θέσεων απασχόλησης εξαιτίας, πρωτίστως, της έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων, ενώ πέντε στις δέκα αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες.

Αυτό επισημαίνεται σε έρευνα του ΣΕΒ με τίτλο: «Ανθρώπινο δυναμικό, επαγγέλματα και δεξιότητες στον εξορυκτικό κλάδο» στην οποία τονίζεται ακόμη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για τον κλάδο, όσο και για τις τοπικές αγορές εργασίας, η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να μπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ιδιαίτερα το ζήτημα της αδειοδότησης των χειριστών μηχανημάτων, καθώς το 55% των εργαζομένων του κλάδου απασχολείται με αυτήν την ειδικότητα, όμως, το θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί στρεβλώσεις και δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, επειδή δεν υπάρχουν προγράμματα τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τον αποτελεσματικό, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον χειρισμό των μηχανημάτων.

Ο εξορυκτικός κλάδος αντιστοιχεί στο 2,9% της προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας και στο 5,5% του συνόλου των εξαγωγών ενώ απασχολεί 12.000 εργαζόμενους κυρίως εκτός Αττικής.