Σφοδρή επίθεση κατά της El Dorado Gold από τον αν. υπουργό Περιβάλλοντος

Σφοδρή επίθεση κατά της El Dorado Gold από τον αν. υπουργό Περιβάλλοντος
Ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò áñìüäéïò ãéá èÝìáôá ÐåñéâÜëëïíôïò ÃéÜííçò Ôóéñþíçò ìéëÜåé áðü ôï âÞìá, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò ãéá ôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2016, ôçí ÐÝìðôç 3 Äåêåìâñßïõ 2015, óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. Óõíå÷ßæåôáé ãéá ôñßôç ìÝñá óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ç óõæÞôçóç åðß ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 2016 ç ïðïßá èá ïëïêëçñùèåß ôá ìåóÜíõ÷ôá ôïõ ÓáââÜôïõ, Ýðåéôá áðü öáíåñÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Σύμφωνα με τον Γιάννη Τσιρώνη καλώς σταμάτησαν οι δραστηριότητες της εταιρείας.

«Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί καμία εταιρεία η οποία σέβεται το νόμο, τους περιβαλλοντικούς όρους και το δημόσιο συμφέρον», ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης σχετικά με την απόφαση της εταιρίας Eldorado Gold να αναστείλει μέρος των εργασιών της στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. Ο κ. Τσιρώνης από τα γραφεία των Οικολόγων Πράσινων έκανε λόγο για δικαίωση του κόμματός του, καθώς, όπως είπε, «το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέδειξε ότι κακώς η Eldorado Gold πήρε τον χώρο χωρίς να πληρώσει τα 14,5 εκατομμύρια, που όφειλε να δώσει».

«Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική αιτία που η εταιρεία αυτή τη στιγμή φεύγει και η μετοχή της κατέρρευσε. Όλες οι άλλες αιτιάσεις ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, δεν δίνονταν άδειες κ.λπ. είναι προφάσεις εν αμαρτίαις», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός.

Και συνέχισε λέγοντας: «Η εταιρία θα μπορούσε να προσφύγει στη δικαιοσύνη εάν διαπίστωνε ότι εμείς αθέμιτα την αδικήσαμε. Αντίστροφα, ήμασταν ιδιαίτερα ανεκτικοί καθώς η εταιρεία δεν εφάρμοσε, ως όφειλε, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, τη μέθοδο ακαριαίας τήξης, που ήταν συμβατική της υποχρέωση και την οποία ακόμα δεν έχει υλοποιήσει».

Μάλιστα, ο κ. Τσιρώνης εξέφρασε τον φόβο εκ μέρους της κυβέρνησης ότι η εταιρεία δεν επρόκειτο να χρησιμοποιήσει ποτέ τη συγκεκριμένη μέθοδο, καθώς «αποτελεί την οικονομική βάση της μεταλλουργίας στην Ελλάδα, καθώς το κυάνιο είναι απαγορευμένο σε όλη την ελληνική επικράτεια», όπως είπε.

«Εμείς φοβόμαστε ότι η εταιρεία δεν είχε ποτέ πρόθεση να την χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο και επειδή έφτασε στο επέκεινα αναγκάζεται προφανώς και ανακρούει πρύμναν. Η εταιρεία τελικά είναι αυτή που κρατά ομήρους τους εργαζόμενους. Και αυτό δυστυχώς αποδείχθηκε», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Τέλος, ο κ. Τσιρώνης έκανε λόγο για ηθελημένη παρέκκλιση εκ μέρους της εταιρίας των όρων και της ελληνικής νομοθεσίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «εάν η εταιρία δούλευε με τους όρους που είχε η ίδια θέσει, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα».