Συχνές ερωτήσεις για την ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της e-ΥΜΣ και μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα να έχουν έτοιμη την εταιρεία τους. 

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ) για την εξ’ αποστάσεως σύσταση εταιρειών έχει ενεργοποιηθεί και ήδη, εντός του πρώτου 24ώρου λειτουργίας της πλατφόρμας, έχουν συσταθεί τρεις μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το σύνολο της διαδικασίας διαρκεί, κατά μέσο όρο, μία ώρα.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth) και μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα να έχουν έτοιμη την εταιρεία τους. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων ιδρυτών, είναι, πλέον, διαθέσιμες (https://eyms.businessportal.gr/faq.pdf ), αναλυτικές οδηγίες.

Οδηγίες:

 1. Τι είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μίας Στάσης (e-ΥΜΣ);

Ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία. (http://eyms.businessportal.gr).

 1. Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν μέσω e-ΥΜΣ;

Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ).

 1. Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω e-ΥΜΣ;

Οι ιδρυτές απαιτείται να έχουν:

– Ικανότητα δικαιοπραξίας

– Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ

– Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A’ 80).

 1. Τι είναι το πρότυπο καταστατικό;

– Το καταστατικό, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ρητά στη ΥΑ 31637/2017 (Β’ 928), ανά νομική μορφή. Συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου.

– Η χρήση του είναι υποχρεωτική για σύσταση μέσω e-ΥΜΣ, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου.

– Αν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην ΥΓΕΜΗ οποιουδήποτε Επιμελητηρίου, είτε στον Συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.

 1. Πώς υπογράφεται το καταστατικό σύστασης της εταιρείας;

Το καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους:

– Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή).

– Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).

Οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.

 1. Ποιο είναι το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ;

– Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ.

– Η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν την έναρξη της σύστασης.

– Για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ η σύσταση θα γίνεται δωρεάν.

 1. Ποια είναι η διαδικασία σύστασης:

– 1ο ΒΗΜΑ

Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθεί από το σύστημα.

– 2ο ΒΗΜΑ

Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε τη διαδρομή Συστάσεις→Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο

«Ξεκινήστε τώρα μία νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας». Στη συνέχεια, επιλέγει με κλικ το εικονίδιο «Δημιουργία φακέλου σύστασης»:

 • Συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού.
 • Κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.
 • Συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία. (Δεν απαιτείται μεταφόρτωση -upload- κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή).

– 3ο ΒΗΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό (βλ. ερώτηση 5). Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

– 4ο ΒΗΜΑ

Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.

– 5ο ΒΗΜΑ

Υποβολή αιτήματος σύστασης.

 1. Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα e-ΥΜΣ μετά την υποβολή αίτησης σύστασης:

Το σύστημα της e-YMS:

– Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης.

– Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

– Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

– Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ.

– Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.

– Εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.

– Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας.

– Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες.

– Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 1. Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες σύστασης μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης (e-ΥΜΣ);

– Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

– Συνεπώς, η ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης, όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος.

– Οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας υπηρεσίες, υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων που έγιναν μέσω ΥΜΣ.

– Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί αναληθές ή παράνομο στοιχείο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ν.1599/1986 (Α’ 75).