ΣΙΔΜΑ: 71,7 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο

Τα αποτελέσματα προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσίασαν απώλειες ύψους 4,7 εκατ. ευρώ.

Στα 71,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ, στο πρώτο εννεάμηνο του 2015, έναντι των 74,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, γεγονός που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην πτώση των τιμών πώλησης κατά 3,5%.

Όμως, με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, διαμορφώθηκε στα 93,2 εκατ. ευρώ από 96,7 εκατ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο χρόνο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσίασαν απώλειες ύψους 4,7 εκατ. ευρώ από απώλειες ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 25%, ενώ τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) παρουσίασαν κέρδη 1.242 χιλ. ευρώ από 466 χιλιάδες ευρώ, βελτιωμένα κατά 167%, κυρίως, λόγω της μείωσης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 15% ή ευρώ 1,6 εκ.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα 38,7 εκατ. ευρώ από 42,0 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 60,1 εκατ. ευρώ από 63,8 εκατ. ευρώ, τον προηγούμενο χρόνο.

Σε επίπεδο EBITDA, η μητρική παρουσίασε κέρδη ύψους 717 χιλιάδες ευρώ από 355 χιλιάδες ευρώ, το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014, αυξημένα πάνω από 100%, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ζημιές ύψους 3,3 εκατ. ευρώ από 4,2 εκατ. ευρώ, το 2014, βελτιωμένες κατά 21%, με τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειωμένα κατά 17% ή ευρώ 1,2 εκ.

Η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ εμφάνισε πτώση στον κύκλο εργασιών της κατά 11,8%, σε 7,7 εκατ. ευρώ, τους πρώτους εννέα μήνες του 2015, από 8,8 εκατ. ευρώ, το πρώτο εννεάμηνο του 2014 και στα αποτελέσματα ζημιές 704 χιλιάδες ευρώ από 445 χιλιάδες ευρώ, το πρώτο εννεάμηνο του 2014.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στη συνεχιζόμενη πτώση της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας.

Από την άλλη, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 7% περίπου, κάτι που δεν ήταν αρκετό για να καλύψει το έλλειμμα των εγχώριων πωλήσεων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ΠΑΝΕΛΚΟ θα απορροφηθεί στο τέλος του χρόνου από τη μητρική ΣΙΔΜΑ, γεγονός που θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας και βελτιωμένη παρουσία στην αγορά.

Σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 17%, στα 12,5 εκατ. ευρώ από 10,7 εκατ. ευρώ και μείωση των ζημιών της κατά 69%, στις 117 χιλιάδες ευρώ από 387 χιλιάδες ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Μάλιστα, η SIDMA Romania εμφάνισε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 11%, στα 13,8 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ, εξαιτίας αφενός μεν της περιορισμένης ζήτησης στην αγορά της Ρουμανίας και αφετέρου της πτώσης της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων της κατά 4%.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, οι απώλειές της μειώθηκαν κατά 30% ή 243 χιλιάδες ευρώ, στις 558 χιλιάδες ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2015, λόγω αφενός μεν της αύξησης του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 11% και αφετέρου της μείωσης των λειτουργικών εξόδων της κατά 29% ή 410 χιλιάδες ευρώ. Η προοπτική, μέχρι το τέλος του 2015, είναι τα λειτουργικά αποτελέσματα να συνεχίσουν να είναι βελτιωμένα σε σχέση με αυτά του 2014.