Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Η Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από ανώτατα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Βάσει των προβλέψεων της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, συγκροτήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από ανώτατα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μεταξύ άλλων αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι η έγκριση διασυνοριακών πληρωμών αλλά και συναλλαγών που αφορούν κοινωνικό ή δημόσιο συμφέρον όπως αυτές που αφορούν πληρωμή ιατρικών εξόδων και εισαγωγών φαρμάκων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών αρμοδιότητα της Επιτροπής αποτελεί η έγκριση

α. συναλλαγών με την Τράπεζα της Ελλάδος,

β. διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα,

γ. εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα κεντρικά συστήματα πληρωμών (TARGET2−GR, EURΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή/΄Αϋλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας Πράξης.

Προϋπόθεση είναι ότι οι παραπάνω συναλλαγές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών.

Όπως διευκρινίζει τα υπουργείο Οικονομικών τα αιτήματα για την έγκριση συναλλαγών θα υποβάλλονται στην Εμπορική Τράπεζα του ενδιαφερόμενου, η οποία στη συνέχεια θα μεταβιβάζει το αίτημα προς έγκριση στην Επιτροπή.