Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών για τη Σόγια Ελλάς

Στα 10,25 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της εταιρείας.

Σημαντική αύξηση των εσόδων και των καθαρών κερδών της, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, κατέγραψε την περίοδο 1.7.2012- 30.6.2013 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία επεξεργασίας, παραγωγής και διάθεσης ελαιούχων σπόρων, τροφίμων και αγροτικών προϊόντων Σόγια Ελλάς, η οποία ελέγχεται κατά 50% από πολυεθνικό οίκο του εξωτερικού και κατά το υπόλοιπο 50% από ελληνικά κεφάλαια.

Τα έσοδα της Σόγια Ελλάς την προαναφερθείσα περίοδο ανήλθαν σε 304,92 εκατ. ευρώ, από 263,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 15,6% σε ποσοστό και κατά 41,22 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η εταιρεία βελτίωσε το μεικτό της περιθώριο (8,4% έναντι 8,2% την προηγούμενη χρήση), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 25,75 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 21,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+19,3%). Κατόπιν αυτού, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 22,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 18,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 21,2%.

Η Σόγια Ελλάς, η οποία λειτουργεί μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην Εύβοια και λειτουργεί ακόμη μονάδες συγκέντρωσης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων σε άλλες περιοχές της χώρας, απασχολώντας σχεδόν 300 εργαζομένους, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 13,33 εκατ. ευρώ τη χρήση 2012-2013 έναντι κερδών προ φόρων 10,11 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, βελτιωμένα κατά 31,8%.

Τα καθαρά κέρδη της, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ανήλθαν σε 10,25 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 8,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, βελτιωμένα κατά 27,3%.

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2012-2013 αντιστοιχούν σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 17,7%, με βάση τον μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης.