Σήμερα 19 Μαΐου η δημόσια προσφορά για ομολογίες έως 100 εκατ. ευρώ της CostaMare

Σε έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια προσφορά για τις ομολογίες να ξεκινά σήμερα 19 Μαΐου και να διαρκεί ως τις 21 Μαΐου, προχωρά η CostaMare. Όπως έχει γίνει γνωστό, εν συνεχεία οι τίτλοι θα εισαχθούν στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα, το ομολογιακό δάνειο, συνολικού ποσού έως 100.000.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρείται σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000, με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC.».

Το εύρος απόδοσης του ομολόγου αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 2,7% και 3,1%. Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η εταιρεία, ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στο βιβλίο προσφορών συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Η διαδικασία συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Τράπεζας Πειραιώς, της «ALPHA BANK A.E.» και της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της Αναδόχου «Optima bank», καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.
Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα των Αναδόχων θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.
Σε περίπτωση υποβληθείσας Αίτησης Κάλυψης για Ιδιώτη Επενδυτή μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, η εν λόγω αίτηση θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον ο εν λόγω Ιδιώτης Επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος των Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει των οποίων εγγράφεται.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του ως άνω εύρους. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων Ομολογιών επί την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.

Το προφίλ της εταιρείας

Ο Όμιλος CostaMare έχει 47 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία και ο στόλος του αριθμεί ογδόντα δύο πλοία. Με κεφαλαιοποίηση ύψους 1,29 δισ. δολάρια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η CostaMare Inc. έκλεισε το 2020 καταγράφοντας συνολικά έσοδα 460,3 εκατ. δολ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 300,4 εκατ. δολ.  Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας στο τέλος του περασμένου έτους ανήλθαν σε 191,9 εκατ. δολ.

Οι επενδύσεις του Ομίλου Costamare από την αρχή του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 204,4 εκατ. δολ. και οι υπό εκτέλεση επενδύσεις για έξι υπό παραλαβή πλοία, καθώς και ενός υπό ναυπήγηση εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε 241,1 εκατ. δολ.