Συμφωνία Κομισιόν και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για 26,7 δισ. ευρώ σε δημόσιες επενδύσεις

Συμφωνία Κομισιόν και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για 26,7 δισ. ευρώ σε δημόσιες επενδύσεις
Flag of Europe or European Flag is the symbol of Council of Europe Coe and The European Union EU as seen in the Belgian capital Brussel. Brussels, Belgium on November 19, 2021 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Photo: AFP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν μια φιλόδοξη συμφωνία εγγύησης, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ ύψους έως και 26,7 δισ. ευρώ, ώστε να καταστούν δυνατές κρίσιμες δημόσιες επενδύσεις σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές και οι υποδομές μεταφορών, η υγεία και η εκπαίδευση κατά την επόμενη επταετία, με την ανάπτυξη της Παγκόσμιας Πύλης («Global Gateway») παγκοσμίως.

Ο Όλιβερ Βάρχεϊ, Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, δήλωσε:

«Η σημερινή εγγυητική συμφωνία-ορόσημο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση της εφαρμογής των οικονομικών και επενδυτικών σχεδίων μας για τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Νότια και Ανατολική Γειτονία. Δρομολογήσαμε αυτά τα τρία σημαντικά επενδυτικά σχέδια για να στηρίξουμε την κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη των περιφερειών αυτών μετά την πανδημία COVID και να επιταχύνουμε τη γεφύρωση του αναπτυξιακού τους χάσματος με την ΕΕ. Συνεργαστήκαμε με τις περιφέρειες για να εντοπίσουμε τα βασικά εμπόδια στην ανάπτυξή τους.

Αν και κάθε επενδυτικό σχέδιο έχει σχεδιαστεί μεμονωμένα για την περιφέρεια, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ταχύτερων και πιο βιώσιμων οδικών, σιδηροδρομικών και ψηφιακών συνδέσεων, στην απαλλαγή των οικονομιών από τις ανθρακούχες εκπομπές, στη διασφάλιση ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού, στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών ευκαιριών και στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την παραμονή της νέας γενιάς στην περιφέρεια.

Τα επόμενα χρόνια, μαζί με την ΕΤΕπ, θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Νότια Γειτονία και στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης αυτές τις τόσο αναγκαίες και αναμενόμενες επενδύσεις, επιτυγχάνοντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας άμεσα και σε μεγαλύτερη κλίμακα από ποτέ».

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, δήλωσε:

«Η νέα στρατηγική της ΕΕ για την Παγκόσμια Πύλη θα μας βοηθήσει να συνδέσουμε την Ευρώπη με τους εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο, με επενδύσεις σε βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υποδομές. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις, υποστηριζόμενες από φιλόδοξα χρηματοδοτικά μέσα, όπως η σημερινή συμφωνία εγγύησης. Κατά την εφαρμογή της στρατηγικής της Παγκόσμιας Πύλης βασιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία αποτελεί τον βασικό στρατηγικό μας εταίρο.

Μέσω του ισχυρού μας εργαλείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη+, οι εγγυήσεις μας θα μοχλεύσουν δισεκατομμύρια επενδύσεις — τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για την «Ομάδα Ευρώπη» σε δράση, η οποία συνεργάζεται για τη δημιουργία μετασχηματιστικού αντικτύπου για τους εταίρους μας».

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Werner Hoyer, δήλωσε:

«Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της στρατηγικής της Παγκόσμιας Πύλης και τη στήριξη μιας πράσινης, ψηφιακής και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης παγκοσμίως. Οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν πρωτοφανή επίπεδα επενδύσεων. Οι εταιρικές σχέσεις, η πολυμερής συνεργασία και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία.

Με την ΕΤΕπ Global, το νέο μας σκέλος για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τον αντίκτυπο των επενδύσεων της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω μιας στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη». Αυτό θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τον αντίκτυπο των προσπαθειών της Ευρώπης σε όλες τις χώρες εταίρους μας».

Η παρούσα συμφωνία εγγύησης θα είναι η μεγαλύτερη συμφωνία εγγύησης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη+ («ΕΤΒΑ+»), το οποίο συστάθηκε με τον κανονισμό ΜΓΑΔΣ — Η Ευρώπη στον κόσμο. Θα στηρίξει την πρασινη και την ψηφιακή μετάβαση στις χώρες εταίρους της ΕΕ και την εφαρμογή της στρατηγικής της Παγκόσμιας Πύλης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης επενδυτικών μέτρων Αφρικής – Ευρώπης της Παγκόσμιας Πύλης.

Η παρούσα συμφωνία εγγύησης θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση βασικών επενδύσεων που προσδιορίζονται στα οικονομικά και επενδυτικά σχέδια της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια και τις νότιες και ανατολικές γειτονικές περιοχές. Πάνω από τα δύο τρίτα αυτής της εγγυητικής κάλυψης προορίζονται για επενδύσεις στις χώρες της διεύρυνσης και στις γειτονικές χώρες.