Συμφωνία μεταβίβασης του 66% της «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ»

Η παραχώρηση από την Εθνική Τράπεζα πραγματοποιήθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 653 εκατ. ευρώ.

Τη συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης ποσοστού 66% της συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρεία «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ» σε τρέχουσες αποτιμήσεις (NAV) αντί συνολικού τιμήματος 653 εκατ. ευρώ, στην εταιρία Invel Real Estate (Netherlands) II B.V, η οποία θα λάβει χώρα εφόσον πληρωθούν λοιπές απαραίτητες αιρέσεις, διατυπώσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Η ευρύτερη συναλλαγή περιλαμβάνει χρηματική καταβολή 161 εκατ. ευρώ της Invel εξ ιδίων προς την Τράπεζα, εισφορά από την Invel ιταλικής εταιρείας με ακίνητη περιουσία και καθαρή αξία Ενεργητικού ύψους 73 εκατ. ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος που θα πραγματοποιήσει η Εθνική Πανγαία και χρηματοδότηση του πρόσθετου καταβαλλόμενου τιμήματος από την Εθνική Τράπεζα (Vendor financing) έναντι εξασφαλίσεων. Επίσης εισφορά από την Τράπεζα ακινήτων με καθαρή αξία Ενεργητικού ύψους 72 εκατ.ευρώ στην ίδια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ».

Διαβάστε ακόμη: Παράταση του προγράμματος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα θα διατηρήσει ποσοστό 34% της μετοχικής συμμετοχής στην «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ», θα συνεχίσει να έχει τον έλεγχο της «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ» έως 5 έτη, ορίζοντας την πλειοψηφία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, και θα φέρει πρόσθετα συμβατικά δικαιώματα.

Τα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία που θα εισφερθούν από την Εθνική Τράπεζα και την Invel στην «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ» στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχουν αποτιμηθεί από εξειδικευμένους σε θέματα real estate πιστοποιημένους εκτιμητές.

Σχετικά άρθρα