Συμψηφισμός φόρων και εισφορών από 1η Ιουλίου

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προχωρά η ρύθμιση για όσους έχουν εκκρεμότητες με τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ξεκινάει από την 1η Ιουλίου η διαδικασία συμψηφισμού των ποσών που δικαιούνται να λαμβάνουν οι φορολογούμενοι από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, με τις οφειλές που ενδεχομένως έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η σχετική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία υπεγράφη από τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη και τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Ο συμψηφισμός, όπως προβλέπεται από την απόφαση, είναι πλέον υποχρεωτικός.

Τα κυριότερα στοιχεία της απόφασης είναι τα εξής:

Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή Φόρου Εισοδήματος διενεργείται υποχρεωτικά συμψηφισμός αυτών με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον τα ποσά προς επιστροφή δεν έχουν συμψηφιστεί κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και δεν έχουν παρακρατηθεί κατά την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Για το συμψηφισμό ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Η αρμόδια Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) αποστέλλει ανά δεκαπέντε (15) ημέρες στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το ηλεκτρονικό αρχείο επιστροφών ΦΠΑκαι Φόρου Εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει τους αριθμούς φορολογικού μητρώου φυσικών/μη φυσικών προσώπων και το ονοματεπώνυμο/επωνυμία, αντιστοίχως, για τα οποία έχει εκδοθεί  εκκαθαρισμένο ατομικό φύλλο έκπτωσης και επίκειται  επιστροφή ποσού.

2. Το ΚΕΑΟ σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργεί τις απαραίτητες διασταυρώσεις και αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών αποκλειστικά σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου της προηγούμενης παραγράφου, συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό αρχείο με τα χρεωστικά υπόλοιπα για κάθε αριθμό φορολογικού μητρώου ασφαλισμένου ανά Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως υπαγωγής σε καθεστώς τμηματικής καταβολής οφειλών ή εναλλακτικά βεβαίωση ενημερότητας για τους μη έχοντες οφειλή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Μετά την πάροδο της αμέσως ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η μη ύπαρξη οφειλών για το σκοπό της παρούσας απόφασης.

3. Για τις περιπτώσεις χρεωστικού υπόλοιπου, η ΔΗΛΕΔ ενημερώνει τις Δ.Ο.Υ., μέσω του πληροφοριακού  συστήματος TAXIS, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου από το ΚΕΑΟ, οι οποίες προβαίνουν άμεσα σε παρακράτηση προς συμψηφισμό του συνόλου της επιστροφής και μέχρι του ύψους των οφειλών.

4. Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, το προς απόδοση ποσό της επιστροφής διαμοιράζεται σε αυτούς, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής τους στο συνολικό ποσό των οφειλών αυτών.

5. Το Υπουργείο Οικονομικών αποδίδει τα παρακρατηθέντα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικείων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο με τα αποδιδόμενα ποσά  ανά μητρώο. Εν συνεχεία οι Οργανισμοί Κοινωνικής  Ασφάλισης προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες  ενημέρωσης των μητρώων των οφειλετών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους τελευταίους και αποστέλλονται  ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά πίστωσης της μερίδας τους.

Διαβάστε ακόμη: Αυξήθηκε η φορολογία για όσους έχουν παιδιά, το 2013