Συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική ο «τοξοβόλος του Συντάγματος»

Συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική ο «τοξοβόλος του Συντάγματος»
ÌïíÜäåò ôçò áóôõíïìßáò âñßóêïíôáé Ýîù áðü ôá êôßñéá ðïõ åêêåíþíïíôáé ìåôÜ áðü áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2019. Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ìåãÜëç áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç óå ôÝóóåñá êôßñéá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Åîáñ÷åßùí ðïõ ôåëïýí õðü êáôÜëçøç åäþ êáé ðïëý êáéñü. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÂëÜ÷ïò Á Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο άνδρας είχε αποδράσει τον Ιούνιο του 2019 από τις αγροτικές φυλακές της Τίρυνθας. Είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στη συνωμοσία «Πυρήνων της Φωτιάς».

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε τα ξημερώματα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησε στην Αθήνα. Πρόκειται για τον λεγόμενο «τοξοβόλο του Συντάγματος» και δύο γυναίκες.

Ο άνδρας είχε αποδράσει τον Ιούνιο του 2019 από τις αγροτικές φυλακές της Τίρυνθας. Είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στη συνωμοσία «Πυρήνων της Φωτιάς», για συνέργεια στη διπλή ληστεία τραπεζών στο Βελβεντό Κοζάνης και είχε καταδικαστεί για ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς στην Πεύκη. Η μια από τις γυναίκες είναι πρώην συνεργάτιδα της Πόλας Ρούπα και η δεύτερη είναι φίλη του άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ, στην κατοχή τους βρέθηκε οπλισμός.