Στα 1,62 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά έσοδα της PASAL Development ΑΕ το α’ εξάμηνο

Η αξία των ακινήτων του ομίλου διαμορφώθηκε την 30.6.2018 σε 82,2 εκατ. ευρώ.

Σε 1,62 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) της PASAL Development ΑΕ το πρώτο εξάμηνο 2018 έναντι 1,55 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Η αξία των ακινήτων του ομίλου διαμορφώθηκε την 30.6.2018 σε 82,2 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου ανήλθε σε 131,64 εκατ. ευρώ έναντι 130,28 εκατ. ευρώ την 31.12.2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το πρώτο εξάμηνο 2018 ανήλθαν σε ζημιές 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 2017.

Στις 29.03.2018 η εταιρεία κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, με βάση το άρθρο 106β του Ν.3588 μαζί με τις πιστώτριες τράπεζες ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η συζήτηση διεξήχθη στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 23 Μαΐου 2018 και η απόφαση αναμένεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2018. Στην συμφωνία δεν περιλαμβάνει η επένδυση της εταιρείας στο εμπορικό κέντρο AthensHeart (εκτός της άρσης εταιρικής εγγύησης 55 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους. Με την συμφωνία η μητρική εταιρεία μηδενίζει τον τραπεζικό της δανεισμό.