Στα 163,8 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΥΓΕΙΑ

Αύξηση 40,6% κατέγραψαν στο εννεάμηνο του 2014 τα ενοποιημένα συγκρίσιμα, αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Ζημιές 11,3 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου Υγεία ΑΕ, στο εννεάμηνο του 2014, έναντι ζημιών 11,1 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της περυσινής περιόδου, εξαιτίας του γεγονότος ότι στην αντίστοιχη περίοδο του 2013 δεν είχε περιληφθεί η επίδραση των μονομερών, από πλευράς Πολιτείας, αποφάσεων περί κλιμακούμενων εκπτώσεων (rebate) και μηχανισμών επιστροφής (claw-back), του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 23-7-2013), λόγω των εν εξελίξει, κατά την περίοδο εκείνη, προσφυγών των εταιρειών του ομίλου στο ΣτΕ κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων καθώς, επίσης και της δεδηλωμένης βούλησης του υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων για τον επαναπροσδιορισμό των εν λόγω αποφάσεων με όρους αμοιβαία αποδεκτούς.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του εννεαμήνου του 2014 ανήλθε στα 163,8 εκατ. ευρώ έναντι 169,8 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2013. Ο συγκρίσιμος ενοποιημένος κύκλος εργασιών εννεαμήνου 2014 (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των αποφάσεων rebate και claw-back) σημείωσε αύξηση 2,8% και ανήλθε στα 174,5 εκατ. ευρώ έναντι 169,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) του εννεαμήνου του 2014 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 10 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 14,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) για το ενεάμηνο του 2014 (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των αποφάσεων rebate και claw-back) παρουσίασαν αύξηση 40,6% και ανήλθαν στα 20,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 14,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εννεαμήνου 2014 (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των αποφάσεων rebate και claw-back) παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.