Στα 2,73 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους της Trastor το 2018

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελούνταν από 43 εμπορικά ακίνητα.

Σε 2.738 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας Trastor ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2018 έναντι κερδών 3 χιλ. ευρώ που είχε παρουσιάσει κατά τη χρήση του 2017. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε 3.490 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 605 χιλ. ευρώ της περυσινής χρήσης, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελούνταν από 43 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 88 χιλ. τ.μ.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα στις 31.12.2018 ανερχόταν σε 113.251 χιλ. ευρώ έναντι 79.497 χιλ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Τα έσοδα της εταιρείας από μισθώματα κατά το 2018 ανήλθαν σε 5.578 χιλ. ευρώ έναντι 4.169 χιλ. ευρώ του 2017, αυξημένα κατά 33,79 % κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018.

Η εταιρεία το 2018 υλοποίησε 13 νέες επενδύσεις σε ακίνητα και κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών της ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους 3.255 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 269 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση του 2017.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 1.026 χιλ. ευρώ έναντι 295 χιλ. ευρώ του 2017.

Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων της εταιρείας της χρήσης 2018 ανήλθε σε 753 χιλ. ευρώ αντί 602 χιλ. ευρώ της χρήσης 2017 αυξημένος κατά 25,04%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.12.2018 ανήλθαν σε 3.587 χιλ. ευρώ έναντι 5.762 χιλ. ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2017, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις στις 31.12.2018 ανήλθαν σε 33.216 χιλ. ευρώ έναντι 5.061 χιλ. ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2017.