Στα 3,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Καρατζή

Στα 3,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Καρατζή
Photo:

Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου του 2013.

Σε 3,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Καρατζή, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι 3,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, στα 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 35,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της περυσινής περιόδου συμπεριλαμβάνεται και η δραστηριότητα της KARATZIS USA-LLC, η οποία πωλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2012, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, στα 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενισχυμένα κατά 12,1%. Αντίστοιχα, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,8 μονάδες και διαμορφώθηκε στο 26,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 23,9%, το πρώτο εξάμηνο του 2012. Η αύξηση αυτή αποδίδεται, κυρίως, στη συνεισφορά των φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν λειτουργούσαν στο σύνολο της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, καθώς και στην αύξηση των τιμών και στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων της ξενοδοχειακής δραστηριότητας.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 79,2% και ανήλθαν, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, στα 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων της τρέχουσας χρήσης έχουν ενισχυθεί από και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από ανακτηθείσα επιχορήγηση ποσού 2,6 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής διαχείρισης, οι ισχυρές θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες οι οποίες ανήλθαν, στο εξάμηνο του 2013, στα 10,1 εκατ. ευρώ, επέτρεψαν στον όμιλο να μειώσει σημαντικά τον τραπεζικό δανεισμό του, με το δείκτη δανειακής επιβάρυνσης να ανέρχεται, στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, στο 53,5% έναντι 63,9%, στη χρήση 2012.