Στα 447,5 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της Quest το πρώτο εξάμηνο του 2021

Στα 447,5 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της Quest το πρώτο εξάμηνο του 2021

Ο Όμιλος Quest κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση πωλήσεις 447,5 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 39,3 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 30,4 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας αύξηση 47,2% στις πωλήσεις, 44,6% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 94,1% στα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) και 111,9% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ).

Στο ίδιο διάστημα, η Quest Holdings υπέγραψε συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής της στις εταιρείες Cardlink A.E. και Cardlink One A.E., η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό τον όρο και την προϋπόθεση της έγκρισης των Κεντρικών Τραπεζών Ελλάδος και Βελγίου. Η πώληση της δραστηριότητας αυτής θα αποφέρει έκτακτο κέρδος στον Όμιλο 87 εκατ. ευρώ, που προβλέπεται να περιληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 20,6 εκατ. ευρώ έναντι – 10,2 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020. Η μεταβολή από τις 31/12/2020, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, τάση που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 8,57 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κέρδη ΕΒΤ και ΕΑΤ περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ που σχετίζονται κυρίως με την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία TEKA Systems AE.

Η μητρική εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με 7,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα έσοδα της μητρικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 11,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας επηρεάστηκαν θετικά κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ από υπεραξίες από την πώληση των μειοψηφικών συμμετοχών ΤΕΚΑ Systems AE και Impact AE για τις οποίες η εταιρεία έλαβε συνολικό ποσό 5,3 εκατ. ευρώ.