Στα 720,6 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Intralot το 2019

Αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα στα μέσα Απριλίου 2020, η βέλτιστη εκτίμηση της Intralot για την επίπτωση της πανδημίας του Covid-19 για το 2020 κυμαίνεται από 25-30 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου.

Στο ποσό των 720,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του Ομίλου Intralot το 2019 μειωμένα κατά 8,1% σε σύγκριση με το 2018. Την ίδια περίοδο τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 87,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,4%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA στα 68,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 21% σε ετήσια βάση). Τα κέρδη EBT ανήλθαν στα -70,6 εκατ. έναντι των -14,8 εκατ. ευρώ κατά το δωδεκάμηνο του 2018.

Το EBT διαμορφώθηκε στα -70,6 εκατ. ευρώ (περιθώριο EBT: -9,8%), επηρεασμένο από αυξημένες αποσβέσεις (D&A) λόγω αυξημένων κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) τα τελευταία δύο χρόνια για την πραγματοποίηση νέων έργων κυρίως στις ΗΠΑ.

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΝΙΑΤΜΙ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 111,9 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το 2019 ανήλθαν στα 61,3 εκατ. ευρώ, χαμηλότερες κατά 27,3 εκατ. σε ετήσια βάση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του 2019 ήταν 171,1 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 8,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2018.

Οι καθαρές επενδύσεις κατά το δωδεκάμηνο του 2019 ανήλθαν στα 55 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 103,2 εκατ. ευρώ κατά το δωδεκάμηνο του 2018, με τα νούμερα του δωδεκαμήνου του 2019 να έχουν επιβαρυνθεί κυρίως από το υπολειπόμενο μέρος (leftovers) των επενδύσεων του ομίλου σε έργα των ΗΠΑ.

Ο καθαρός δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 διαμορφώθηκε στα 594,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένος κατά 21,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα στα μέσα Απριλίου 2020, η βέλτιστη εκτίμηση της Intralot για την επίπτωση της πανδημίας του Covid-19 για το 2020 κυμαίνεται από 25-30 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου.

O πρόεδρος του ομίλου INTRALOT, Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για την INTRALOT. Έθεσα τα θεμέλια για τον μετασχηματισμό του ομίλου επιτυγχάνοντας την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των έργων μας από πωλήσεις μη-κύριων περιουσιακών στοιχείων, την ανανέωση υφιστάμενων συμβολαίων και την ανάληψη νέων έργων με έμφαση στην Βόρεια Αμερική, το λανσάρισμα των νέων μας προϊόντων και τη βελτιστοποίηση του κόστους.

Με την ανάθεση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου στον κ. Χρήστο Δημητριάδη το 2020, η INTRALOT ενισχύει την περαιτέρω εξέλιξη της ως εταιρία τεχνολογίας, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία του σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας».