Στα 90,4 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΕΛΓΕΚΑ το πρώτο εξάμηνο του 2021

Στα 90,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΓΕΚΑ το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι 92,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») διαμορφώθηκαν σε 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περυσινή περίοδο. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) έφτασαν τα 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,3 εκατ. ευρώ της συγκρίσιμης περιόδου.

Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στα τέλη Ιουλίου 2021, μέσω της οποίας ο όμιλος άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους 10,853 εκατ. ευρώ, του επιτρέπει τη θωράκιση των χρηματοοικονομικών του μεγεθών και τη σημαντική ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021 και παρά τις όποιες προκλήσεις, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ έχοντας πραγματοποιήσει στρατηγικές ενέργειες το προηγούμενο διάστημα επικεντρώθηκε στην επιτυχή διαχείριση των ανακατατάξεων που δέχθηκε κυρίως ο κλάδος του εμπορίου τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών ως συνέπεια της σταδιακής επαναφοράς της αγοράς στα κανονικά της επίπεδα, ύστερα από ένα έτος ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης λόγω των έκτακτων συνθηκών που παρουσιάστηκαν.